Малък трактат за малък катехизис. За смисъла и значението на „Малкия Катехизис“ на Мартин Лутер

Резюме: През 1529 г. Мартин Лутер пише своя Малък Катехизис като средство за изясняване и преподаване на християнската вяра и нагледно показване как тя да бъде прилагана към всекидневния живот. Целта му е християните да не живеят и вярват като „безмозъчни прасета“, а като напълно интегрирани и осъзнати личности, които могат без срам да застанат пред Бог. Какви уроци можем да извлечем днес за интерпретирането и разбирането на свещените текстове от това усилие, целящо да направи мъдростта на Библията достъпна и за обикновените хора чрез здравомислещо тълкуване и етическо предразполагане?

Ключови думи: Реформация, Лутер, Писание, интерпретация, дидактика

Владимир Градев преподава теория на религията в специалност Културология в Софийския университет. Книгите му включват „Това не е религия“, „Излизания“ и „Разпознавания“.

 

 Владимир Градев – Малък трактат за малък катехизис (pdf)

 


Small Treatise on Small Catechism

 Vladimir Gradev 

 

Abstract: In 1529 Luther wrote his Small Catechism as a means of clarifying and teaching both the essentials of the faith and making explicit how it should be applied to ordinary life. His goal was that Christians live and believe not like “irrational pigs“, but as fully integrated persons who stand unashamed before God What lessons can we draw today about the interpretation and the understanding of the sacred texts from this effort aimed at making the wisdom of the Bible accessible to common people through sound exegesis and ethical disposition?

Keywords: Reformation, Luther, Scripture, interpretation, didactics.

Vladimir Gradev teaches Theory of Religion at the Department of Cultural Studies of Sofia University. Among his main books are: This is not a Religion, Leavings and Recognitions

 

 

 

Нагоре ↑

« »