Постфактум за контекста и излишното

Резюме: В статията се анализират понятията „контекст“ и „излишно“. Изложението е разделено на три части, като в първата са скицирани основни съвременни тенденции върху осмислянето на контекста и са дадени работни определения на ключови понятия. Във втората са съпоставени радикалните теоретични репонятизации на Стивън Пепър и Готхард Гюнтер през идеите им за контекстуализма, danda, поликонтекстурата и хетерархията. В третата и последна част са предложени три понятия – дистекст, далечина и постфактум, – чрез които могат да се изяснят някои важни и некласически отношения между самите контексти. Представени са изводи върху функцията на излишното, ролята на флуктуациите и шума, важността на контекстуалните противоречия, както и някои по-общи методологически наблюдения за ролята на постфактуалността.

Ключови думи: контекст, дистекст, поликонтекстура, постфактум, излишно, danda, далечина

Васил Видински е преподавател в катедра „История на философията“ (ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“). Автор е на монографията „Случайности. Историческа типология“ (2017), „Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане“ (2011) и съставител-редактор на „Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време“ (2014). Изследователски интереси: история на философията и науката ХVІІ-ХХ век; съвременна философия и култура.

 

Васил Видински – Постфактум за контекста и излишното (pdf)

 


Post factum on context and the unnecessary

Vassil Vidinsky

 

Abstract: This paper analyses the concepts of “context” and “the unnecessary”. The exposition is divided into three parts. In the first part, major contemporary trends of thinking about context are outlined and some key concepts are operatively defined. In the second part, the radical theoretical re-conceptualisations by Stephen C. Pepper and Gotthard Günther are compared by juxtaposing their ideas on contextualism, danda, polycontexturality and heterarchy. In the third and final part, three new concepts are introduced: distext, distance and post factum. These are offered as an attempt to clarify some non-classical relations between contexts. Conclusions are drawn about the function of the unnecessary, the role of fluctuations and noise, and the importance of contextual contradictions; finally, some more general methodological observations about the role of postfactuality are made.

Keywords: context, distext, polycontexturality, post factum, unnecessary, danda, distance

Vassil Vidinsky is working at the History of Philosophy  Department (SU “St. Kliment Ohridski”). He has published Contingencies. A Historical Typology (2017) and Newton’s Bucket vs. Descartes’ Tree. An Introduction (2011) and he is an editor of Philosophia Naturalis. Time, Space, Body, and Motion in Early Modern Times (2014). Research interests: history of philosophy and science ХVІІ-ХХI century; contemporary philosophy and culture.

 

Нагоре ↑

« »