Световни и монотеистични религии във Вътрешна Азия през I хил. сл. Хр.

Резюме: Текстът демонстрира една от най-главните специфики на един много слабо познат регион в света – Вътрешна Азия, а именно грандиозният синтез тук на основните монотеистични и световни религии през I хил. сл. Хр. През тези 1000 години тук се разпространяват, а на моменти реализират и истински синтез, такива религии като (несторианското) християнство, юдаизмът, ислямът, будизмът, манихейството, зороастризмът, стоящи редом до и обикновено трансформиращи локалните езически култове. Всичко това се случва както сред старото индоиранско и индоевропейско местно население, така и сред по-късните тукашни племена, говорещи различни тюркски диалекти. Така Вътрешна Азия – на базата на религиозността – изживява първата глобализация в следпотопната история.

Ключови думи: Вътрешна Азия, зороастризъм, ислям, християнство, будизъм, манихейство.

Цветелин Степанов е професор, доктор на науките, и преподава средновековна култура в специалност Културология на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Сред основните му публикации са: Власт и авторитет в ранносредновековна България (VII – ср. IX в.). София: Агато, 1999; The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle Ages: The Problem of the Others’. Leiden/Boston: Brill, 2010; Invading in/from the ‘Holy Land’: Apocalyptic Metatext(s) and/or Imagined Geography, 950–1200. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013; В очакване на Края: европейски измерения, ок. 950 – ок. 1200. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016; Религии в езическа България (Историографски подходи 1980-2015 г.). София: Парадигма, 2017. Email: stepanov64@yahoo.com

 

Цветелин Степанов – Световни и монотеистични религии във Вътрешна Азия през I хил. сл. Хр. (pdf)

 


World and monotheistic religions in Inner Asia, first millennium A. D.

Tsvetelin Stepanov

 

Abstract: This text demonstrates one of the major specifics of a little known, indeed ‘hidden’, region of the world – Inner Asia, namely the great synthesis here of the main world- and monotheistic religions during the First Millennium. There, in the course of these 1000 years, one can see the distribution of as well as the real synthesis between religions such as (Nestorian) Christianity, Judaism, Islam, Buddhism, Manichaeism, Zoroastrianism co-existing together with the local heathen cults, the latter usually transformed by the former. All this happened amongst both the older Indo-Iranian as well as Indo-European local population and the later ethnoi who spoke different Turkic languages and dialects. Thus Inner Asia became the place of the first post-flood globalization, which had religiosity as its main basis.

Keywords: Inner Asia, religions, Zoroastrianism, Islam, Christianity, Buddhism, Manichaeism.

Tsvetelin Stepanov is full–time professor DSc at Sofia University where he teaches Medieval of Cultural Studies at the Department of Cultural Studies of Sofia University. Author of publications and monographs, such as: Власт и авторитет в ранносредновековна България (VII – ср. IX в.). София: Агато, 1999; The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle Ages: The Problem of the Others’. Leiden/Boston: Brill, 2010; Invading in/from the ‘Holy Land’: Apocalyptic Metatext(s) and/or Imagined Geography, 950–1200. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013; В очакване на Края: европейски измерения, ок. 950 – ок. 1200. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016; Религии в езическа България (Историографски подходи 1980-2015 г.). София: Парадигма, 2017. Email: stepanov64@yahoo.com

Нагоре ↑

« »