Изображенията на Тара в системата на Атиша. Семантика на цветовете в тибетската иконография

Резюме: В статията „Изображенията на Тара в системата на Атиша. Семантика на  цветовете в тибетската иконография“ е направен кратък исторически преглед на въвеждането и развитието на почитанието към Тара в тибетския будизъм. Разгледани са отделни иконографски традиции в изобразяването на линията на 21 Тари. Фокусът е върху школата Гелуг и следваната от нея система на великия учител Атиша. Представено е традиционното описание на образите на проявленията на божеството и е направена съпоставка със символиката на цветовете в Калачакра.

Ключови думи: Тибет, цветове, изкуство, танка

Теодора Тутекова е в МП „Сравнително изкуствознание”, НБУ. Авторът има интереси в областта на семиотика на цветовете и изграждането на цветови кодове в различни културни и религиозни модели, към употребата на цвета в иконографски системи и ритуални практики като носител на смисъл и „подкрепа“ за извършването им, също така и в по-широкото поле на интердисциплинарните изследвания на взаимните влияния и съотнасяния на различни култури. имейл: matenai@abv.bg

 

 Теодора Тутекова – Изображенията на Тара в системата на Атиша (pdf)

 


The Images of Tara in Atisha Tradition. The semantics of the colors in Tibetan Iconography

Teodora Tutekova

 

Abstract: In the article is presented a short historical synopsis of Tara’s worship in Tibetan Buddhism and development. In the so presented text are discussed some iconography aspects in the Tradition of 21 images of Tara. The focus is on Gelugpa-school which is following the line/school of the great teacher Atisha. In the text are presented images in their traditional way of representation of the deity and it is compared some symbols in the colored tradition of Kalachakra.

Teodora Tutekova is a M.A. student at the NBU, Comparative Art Studies. The author has interests in Semiotics of Color – dealing with the translation of colours, also in construction and deconstruction of the code in Cultural and Religious models, in how to read the color in the iconographic systems and ritual practices, as a source of meaning and “support” for their performance. The author is also interested in interdisciplinary studies of mutual influences/receptiveness from the sharing and exchange of knowledge referencing between Cultures.

Нагоре ↑

« »