„Скриването на света в света“ 藏天下於天下 – трансцендентното измерение в даоисткото учение даодзя 道家 (VI–III в. пр.н.е.)

Резюме: Статията проследява спецификата на даоисткото трансцендиране „да бъдеш така от само себе си“ на базата на иконично-архетипния характер на китайските писмени знаци и на отразената в тях транссетивна чувствителност към динамиката на изначалния флуид ци. Конкретизира се „физиономичният“ принцип на трансцендиране посредством вътрешната светлина – пътят на безкрайно субтилизиращите се квантови нива на празнотата, чрез които произтича взаимосъдържането на макро- в микросвета. Видът трансцендиране wuhua в „Джуандзъ“ – филогенетично отворена система на взаимопреливане между хора и животни, жива и нежива магерия, се разглежда от нас като пренос на фрактализирана (безкрайна и самоподобна) информация от абсолютната празнота.

Ключови думи: даоизъм; трансценденция; Лаодзъ; Джуандзъ.

Теодора Куцарова е доктор по Китайска култура и писменост с дисертация на тема: „Архетипи на трансцендирането в ранната даоистка мисъл (VI–III в. пр.н.е.)“ (2017 г.). След завършване на Китайска филология в Пекинския университет (1994 г.) преподава в СУ, НБУ и Торонтския университет различни академични дисциплини, свързани с древната китайска литература, философия и история, съвременния и класическия език. Сега е главен асистент в Катедра „Китаистика“, ФКНФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на монографията „Философско и текстологично изследване на даоисткия източник „Даодъдзин“ („Трактат за пътя и природната дарба“ – 2008 г.), както и на множество статии. Имейл: kutsarova@uni-sofia.bg; teo.koutzarova@gmail.com.

 

 Теодора Куцарова – „Скриването на света в света“ 藏天下於天下 (pdf)

 


“Hiding the World in the World”

The Transcendent Dimension in the Daoist Teaching (6th–3rd century BC)

Teodora Koutzarova

 

Abstract: The paper traces the specificity of Daoist transcendence “being self-so” based on the icono-archetypal nature of the Chinese written signs and the transsensory sensitivity to the dynamics of the primeval fluid qi reflected in them. The “physiognomic” principle of transcending through the inner light is concretized – the way of infinitely subtilizing quantum levels of emptiness, from which the macro- into the micro mutual inclusion results. The type of transcendence wuhua in “Zhuangzi” – a phylogenetically open system of mutual transmutation of people and animals, living and non-living matter, is scrutinized by as a transfer of fractalized (i.e. infinite and self-similar) information from the absolute emptiness.

Keywords: Daoism; transcendence; Laozi; Zhuangzi.

Teodora Koutzarova holds a PhD in Chinese Culture and Script, dissertation titled: “Archetypes of Transcendence in Early Daoist Thought (6th–3rd century BC)” (2017). After graduating Chinese Philology Major from Beijing University in 1994, she taught at Sofia University, New Bulgarian University and University of Toronto various academic courses, related to Ancient Chinese Literature, Philosophy and History, Modern and Classical Chinese Language. Currently she is an Assist. Professor at “Chinese Studies” Department, Faculty of Classical and Modern Philology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Author of the monograph Philosophical and Textological Analysis of the Daoist Source “Daodejing” (2008) and of many academic papers. E-mail: kutsarova@uni-sofia.bg; teo.koutzarova@gmail.com

 

 

 

 

Нагоре ↑

« »