Употреби на свещени текстове в холистичната спиритуалност

Резюме: Предмет на обсъждане в статията са заимстването на мотиви от свещени за традиционните религии текстове и техните употреби в полето на холистичната спиритуалност. Описват се функциите на съдържателно редуцираните и деисторизирани текстови синтези за постигане на единение между „ум, тяло и дух“. Използва аналитичният потенциал на социологическата диагноза, която Георг Зимел прави на модерната култура, за да се формулират хипотези за съдбата на дистанциращата се от трайни културни форми спиритуалност в епохата на късната модерност.

Ключови думи: холистична спиритуалност, свещени текстове, стандартизация на веровите наративи

Теодора Карамелска е завършила културология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Тя е доктор по философия и главен асистент в департамент „Философия и социология“ на НБУ. Изследователските ѝ интереси са в областите: социология на религията, история на германската социология, качествени методи в социологическите изследвания.

 

Теодора Карамелска – Употреби на свещени текстове в холистичната спиритуалност (pdf)

 


Uses of Sacred Texts in the Holistic Spirituality

Teodora Karamelska

 

Abstract: The article discusses the adoption and use of traditional religions’ sacred texts in the field of holistic spirituality. It describes the functions of curtailing and dehistorization in textual composites concerned with the attainment of the unity of ‘mind, body and spirit’. It makes use of the analytical potential of Georg Simmel’s sociological diagnosis of modern culture, in order to formulate hypotheses pertaining to the fate of spirituality, which avoids all lasting cultural forms in the age of late modernity.

Keywords: holistic spirituality, sacred texts, standartization of belief narratives

Teodora Karamelska graduated from the Sofia University ‘St. Kl. Ohridski”. She is a Ph.D. in philosophy and assistant professor at the Department of Philosophy and Sociology of NBU. Her research interests are in the fields of sociology of religion, history of German Sociology, Qualitative methods in sociological research.

 

Нагоре ↑

« »