Човешките права – спомени в бъдещето

Резюме, ключови думи и биография: Човешките права – за разлика от основните или конституционните права – не могат да се обосноват по безусловен начин нито със средствата само на морала, нито единствено чрез правото. От което следва, че те са в съществената си част въпрос на политика. Тук ще изследвам тази политика от генеалогическа перспектива, […]

Продължение...

Въображение и дезорганизация. За една философска фантастика

Боян Манчев е български философ, изкуствовед, културен теоретик. Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж, Париж. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Берлинския университет за изкуства. Изследователските му интереси са съсредоточени в областта на онтологията, философията на изкуството и политическата философия. Боян Манчев се включва като теоретик, драматург или изпълнител […]

Продължение...

Exhausted Imagination?

Резюме, ключови думи и биография: Докладът се занимава с въпроса изчерпва ли се – съотв. изчерпано ли е – въображението днес? Ако въображението е отнасяне към непредопределеното като непредвидимо, при което то предхожда себе си в образите, които (си) дава, тогава формите на въобразеното не могат да са предзададени. Нито субективните условия на опита за […]

Продължение...

За уважението или Как да фантазираме с Кант

Резюме, ключови думи и биография: Статията се занимава с проблема за чувствата при обосноваването на морала във философията на Кант и разглежда решенията му в процеса на тяхното развитие. Изтъкват се ключовата роля на уважението при употребата на практическия разум, връзката му с категоричния императив и прехода, извършен от Кант, от идеята за това, че […]

Продължение...

Techne: едноклетъчни, числа и психоаналитични митове

Резюме, ключови думи и биография: Текстът се опитва да предложи размишление върху кризата на въображението и желанието, която отнема възможността за темпорално проектиране както на утопии, така и на човека като утопия. Есето си поставя четири задачи. Първо, да разграничи механизмите на функциониране на желанието и нагона в лаканианска перспектива, според която загубеният обект на […]

Продължение...

Исторически модел на остаряването

Резюме, ключови думи и биография: В история на философията засега няма систематично разглеждане на остаряването в нито един от четирите му аспекта (термодинамичен, еволюционен, трансцендентален, исторически). В случая – след общо теоретично въведение – се разглежда стареенето като исторически, културен феномен: природата не познава старостта преди културата. Направена е аналогия с класическите еволюционни изследвания върху […]

Продължение...