Ние и те – хора и животни

Резюме: Статията е опит да се преразгледат формите и смисъла на съдебните процеси срещу животните в средновековието, но и в ранната модерност. Той не се основава изцяло, но се възползва от методология, изследваща манталитета на някогашните социални актьори през собствените им писмени свидетелства и по този начин цели да се предпази от идеологизираната преценка на миналото чрез съвременни стандарти за рационалност. В резултат на това предлага по-детайлна картина на споменатата съдебна практика и обяснения за нея, в които търсенето на виновност не играе роля. На този фон се повдига и въпросът дали нейното премахване е довело до по-адекватно отношение днес към животните, с които живеем в непосредствена близост.

Ключови думи: „животинска“ разлика: вредители, диви и домашни животни, зверове; наказание и преработване на нещастието чрез юридическия процес; вина и девиантно поведение.

Стилиян Йотов, дфн, професор по философия на новото време и философия на правото в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на „Справедливост и респект“ (2000), „Етика и мултикултурализъм“ (2003), „Равенство и егалитаризъм“ (2004), „Хабермас и претенциите на автономията“ (2006), „Човешко достойнство и права“ (2016). Преводач от немски на трудове на З. Кракауер, Т.В. Адорно и Ю. Хабермас. Адрес за кореспонденция: yotov@hotmail.com

 

 Стилиян Йотов – Ние и те – хора и животни (pdf)

 


We and They – human and animals

Stilian Yotov

 

Abstract: The text is an attempt to review the forms and the meaning of the judicial prosecution of animals in the Middle Ages, but in the Early Modernity also. It is not fully based but inspired by methodology studying the mentalities of former social actors through their written testimonies, and in this manner – aiming to protect itself from ideological assessment of the past in accordance with contemporary standards of rationality. Firstly, the results are a more detailed picture of those practices, and then, an explanation, in which the trail-searching of guilt doesn’t play any role. On this background, it raises the question of whether its recent abolishment has made a real achievement in the adequacy of our behaviour today against the animals which we share our neighbourhood with.

Keywords: the “animal” difference: varmints, wild and domesticated animals, beаsts; punishment and refurbishing of misfortune through a criminal process; guilt and deviant behaviour

Stilian Yotov is a professor of Modern Philosophy and Philosophy of law at Saint Kliment Ohridski University, Sofia. Among his books are Justice and Respect (2000), Ethics and Multiculturalism (2003), Equality and Egalitarianism (2004), Habermas and the Claims of Autonomy (2006), Human Dignity and Rights (2016). He has also translated into Bulgarian works of S. Kracauer, Th. W. Adorno, J. Habermas. Email: yotov@hotmail.com

Нагоре ↑

« »