Съвременната здравна утопия – парадоксалната невъзможност на здравото тяло днес

Резюме: Този текст коментира съвременните здравни утопии, предлагайки няколко основни линии на анализ по темата. Първо, проблематизира критически концепцията за здраве и явяващите се като „естествени“ мисловни форми, които я придружават, и демонстрира историчността на същите тези форми. Второ, изгражда типология, описваща съвременните здравни утопии (това е осъществено през работата на Жорж Кангилем върху понятията за норма и патология, но и философските разработки върху проблема за утопията на Карл Манхайм, Пол Рикьор и Райчо Пожарлиев). Трето, демонстрира тези утопии като функция на производството на принадена стойност, но и на принадено наслаждение, вплетени в една обща логика по създаване и възпроизвеждане на ексцес.

Ключови думи: здраве, утопия, нормално, патологично, принадена стойност, принадено наслаждение, ексцес, съвременност

Симеон Кюркчиев е социолог, главен асистент в катедра Обществени науки на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Основните му интереси са свързани със социологическата диагностика на съвременността с фокус върху проблемите за психическото здраве и неврозите, психологическите експертизи и онтологията на субекта. e-mail: simeonkalinov@gmail.com

 

Симеон Кюркчиев – Съвременната здравна утопия (pdf)

 

The contemporary health utopias and the paradoxical impossibility of the healthy body

Simeon Kyurkchiev

 

Abstract: This paper comments on the contemporary health utopias and suggests several lines of analysis. First, to critically re-think the concept of “health” and its seemingly natural but actually historical forms of thought. Second, to create a typology which will help portraying the contemporary health utopias (through Georges Canguilhem’s texts on the concepts for normal and pathological and the philosophical works on the problem of utopia by Karl Mannheim, Paul Ricoeur and Raicho Pozharliev). Third, to demonstrate these utopias as a function of the production of surplus-value and surplus-enjoyment, entangled into a common logic of creating and reproducing excess.

Keywords: health, utopia, normal, pathological, surplus-value, surplus-enjoyment, excess, contemporaneity

Simeon Kyurkchiev is a sociologist, assistant professor in the Social Sciences department, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. His main interests are in sociological diagnostics of contemporaneity, focused on the problems of mental health and neuroses, psychological expertise and ontology of the subject. e-mail: simeonkalinov@gmail.com

Нагоре ↑

« »