Стратегии за справяне с „излишните” образи: Snapchat

Резюме: Текстът си поставя за цел да изследва опозицията между два типа комуникация в съвременния дигитален свят: от една страна, на натрупването и складирането на данни и, от друга – на автоматично изчезващата информация. Във фокуса е поставено мобилното приложение Snapchat – социална медия, в която съдържанието се споделя за ограничен период от време, технология на изчезващи образи.

Ключови думи: медии, социални мрежи, Snapchat, популярна култура, технологии

Силвия Петрова е главен асистент в катедра „Културология” в Югозападния университет „Неофит Рилски”. Научните й интереси са в сферата на масовата култура, медиите, джендър изследванията.

 

Силвия Петрова – Стратегии за справяне с „излишните” образи: Snapchat (pdf)

 


Strategies to Manage ‘Superfluous’ Images: Snapchat

Silvia Petrova

 

Abstract: The paper seeks to investigate the opposition between two types of communication in the contemporary digital world: on the one hand, the accumulation and storage of data and, on the other hand, the technology of automatically disappearing information. The text focuses on the mobile application Snapchat, a social media that displays shared content for a limited period of time, as a technology that fades visual contents. 

Keywords: media, social media, Snapchat, popular culture, technologies

Silvia Petrova is a chief assistant professor in the Department of History and Theory of Culture at Southwestern University “Neophyte Rilski”. Her research interests are in the field of mass culture, media, gender studies.

 

Нагоре ↑

« »