Усилени тела: съвършената красота и технологията на добавената реалност

Резюме: Статията изследва приложението на технологията на добавената реалност в модната и козметичната индустрия като средство за постигане на съвършена красота. Използването на добавена реалност в модата и козметиката снабдява с власт за лесно (виртуално) постигане на красотата, но и поражда постоянна неудовлетвореност от (физическото) тяло и зависимост от технологиите. Така утопията за перфектната красота действа и като дистопия – стандартите за физическата красота са напълно постижими от всеки, но само през екрана (камерата) на мобилното устройство: красотата е невъзможна извън технологията.

Ключови думи: добавена реалност, нови технологии, нови медии, масова култура, популярна култура, тяло, мода, красота

Силвия Петрова е главен асистент в катедра „Културология“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Научните й интереси са в сферата на медиите, популярната култура, феминизма.

 

Силвия Петрова – Усилени тела: съвършената красота и технологията на добавената реалност (pdf)

 

Augmented Bodies: the Perfect Beauty and the Augmented Reality Technology

Silvia Petrova

 

Abstract: The article studies the use of the augmented reality technology in the fashion and cosmetic industry as an instrument of achieving a perfect beauty. The fashion and the cosmetic use of augmented reality provides a power for easy (virtual) achievement of beauty but also generates constant frustration with the (physical) body and technology subordination. In this way the “perfect beauty” utopia also functions as a dystopia – the standards of physical beauty are completely achievable by everyone but trough the mobile device screen only. Beauty is impossible out of the new technology context.

Key words: augmented reality, new technologies, mass culture, popular culture, body, fashion, beauty

Silvia Petrova is a chief assistant professor in the Department of History and Theory of Culture at South-West University “Neofit Rilski”. Her research interests are in the field of popular culture, media, feminism.

Нагоре ↑

« »