Има ли бъдещето все още нужда от нас и от нашите деца?

Резюме: Статията съсредоточава вниманието си върху някои съвременни трансхуманистични проекти за бъдещето на образованието и свързаните с тях актуални негативни процеси и тенденции в училищното образование. Текстът проблематизира антропологическите последствия от предвидените образователни трансформации, прицелени в радикалната реконструкция/деструкция на училището посредством усилващите биотехнологии.

Ключови думи: образование, ИКТ, НБИК, трансхуманизъм, усилващи технологии.

Наталия Христова е главен асистент към Катедрата по Методика при Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Нейните актуални научни интереси са в сферата на философията и социологията на образованието, дигиталните технологии, алгоритмичната управляемост и трансхуманизма. И-мейл: natalija@abv.bg.

 

Наталия Христова – Има ли бъдещето все още нужда от нас и от нашите деца? (pdf)

 


Does the Future Need Us and Our Children Yet?

Natalia Hristova

 

Abstract: The paper examines the recent transhumanist projects about the future of education and explores some associated with its contemporary negative educational processes and tendencies. The article discusses the anthropological consequences of provided transformation of education that aims to radically reconstruct/deconstruct the school through enhancement biotechnologies.

Keywords: Education, ICT, NBIC, Transhumanism, Enhancement Technologies.

Natalia Hristova works as an Assistant Professor in Methodology of Teaching Literature, Faculty of Slavic Studies, Sofia University St.Kliment Ohridski. Presently her research interests are focused on the philosophy and sociology of education, digital technologies, algorithmic governmentality and transhumanism. E-mail: natalija@abv.bg.

 

 

Нагоре ↑

« »