Дългият път на Кафка към България. Наблюдение върху контекстите

Резюме: Изложението набелязва възлови моменти и въпроси за рецепцията на Франц Кафка и неговото творчество в България до 1989 г. В контекста на европейската рецепция на Кафка в периода на Студената война се оглеждат опитите на Николай Дончев, Минко Николов, Димитър Статков и най-вече на Димитър Стоевски отделни творби на Кафка да стигнат и до българския читател въпреки идеологическите пречки.

Ключови думи: рецепция, творчество на Кафка, Народна република България, европейски рецептивен контекст, цензурни механизми.

Младен Влашки преподава основно Антична и западноевропейска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Специализирал е във Виенския университет като Франц-Верфелов стипендиант. Научните му интереси са насочени към литературните процеси на модерността с акцент върху Виенската модерност, немскоезичните автори и тяхната рецепция в България. Съосновател и редактор е на списание „Страница“. Автор е на литературна критика, учебна литература, научни студии и на монографията за съвременния български роман „РоманOлогия ли?“ (Хермес, 2014).

 

 Младен Влашки – Дългият път на Кафка към България (pdf)

 


Kafka’s Long Way to Bulgaria. A Reflection on the contexts

Mladen Vlashki

 

Abstract: The article identifies key moments and issues about the reception of Franz Kafka and his work in Bulgaria up to 1989. In the context of the European reception during the “Cold War”, the initiatives of Nikolay Donchev, Minko Nikolov, Dimitar Statkov and mostly Dimitar Stoevski to promote  Kafka’s works to the Bulgarian reader despite the ideological barriers, are rationalized.

Keywords: reception; Kafka’s work; People’s Republic of Bulgaria; European receptive context, censorship.

Mladen Vlashki teaches Classical and Western literature at the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”.  He specialized comparative literature at the University of Vienna with a Franz- Verfel Fellowship. His research is focused on literary processes of Modernity with a specific emphasis  on Wiener Moderne and German-speaking authors and their Bulgarian reception. Co-founder and editor of the literary magazine Page. His publications include literary criticism, academic handbooks and a monograph on the contemporary Bulgarian novel A RomanOlogy? (Hermes, 2014).

Нагоре ↑

« »