Контекстът: интимно напасване

Резюме: „Контекст“ е релационно понятие, част от двойка. В този смисъл то е отношение, а не нещо; и въпросът е какво е това отношение. Тезата преплита идеи на Ян Хакинг, Ървинг Гофман, Грегъри Бейтсън: контекстът е отношение на интимност, в което контекстуализираното „нещо“ се изгражда чрез аналогия и логически парадокс. Институционално-практическата плътност на тези фигури е демонстрирана през механизмите на опаковане на тревожността в обективирани страхове.

Ключови думи: контекст, интимност, аналогия, пречка, множество, метакомуникация, тревожност, страх.

Милена Якимова е доцент в катедра „Социология”, СУ „Св. Климент Охридски”, член на редколегията на списание Критика и хуманизъм. Автор е на монографията „София на простолюдието (с тарикатско-български речник)“ (София: Изток-Запад, 2010) и „Как се ражда социален проблем“ (София: Изток-Запад, 2016). Области на интерес: градски изследвания, социална теория и прагматизъм, качествени методи за социални изследвания.

 

Милена Якимова – Контекстът: интимно напасване (pdf)

 


The Context: An Intimate Fit

Milena Iakimova

 

Abstract: “Context” is a relational notion, a pair-member. Hence, it is a relation, not an entity, and the question is about the character of this relation. The thesis interweaves ideas by Ian Hacking, Erving Goffman, Gregory Bateson and states that the context is a relation of intimacy and the contextualization of an “entity” is a process of becoming an “entity” by means of analogy and logical paradox. The practical-institutional character of these figures is demonstrated by the mechanisms of wrapping up anxiety into objectified fear-figures.

Keywords: context, intimacy, analogy, set, metacommunication, anxiety, fear.

Milena Iakimova is Associate Professor at the Department of Sociology, Sofia University St Kliment Ohridski, and a member of the Editorial Board of Critique & Humanism. She is the author of the monographs Sofia of the Common People (With a Tarikat Slang-Bulgarian Dictionary) (Sofia: Iztok-Zapad, 2010; in Bulgarian) and How a Social Problem Arises (Sofia: Iztok-Zapad, 2016; in Bulgarian). Fields of interest: urban studies, social theory and pragmatism, qualitative research methods.

Нагоре ↑

« »