Прочитът на Кафка

Морис Бланшо (1907–2003) е един от най-интересните и проникновени френски литературни критици на миналото столетие – писател, който смята, че литературата е онзи необичаен език, чрез който можем да схванем пределните възможности на нашето битие, у когото фикция и теоретично знание, мисъл и измислица се разколебават в своето взаимопроникване, и чиято основна идея – дълбокото сродство между писането, смъртта и нейното надживяване – пронизва цялото му творчество, литературно и философско.

„Прочитът на Кафка“ се появява за първи път в ноемврийския брой от 1945 г. на месечното списание L’Arche. През 1949 г. излиза в сборника с литературнокритически текстове на Бланшо „Делът на огъня“. Измежду многото му есета върху Кафка то попада и в контекста на ранните му литературни творби, при които влиянието на чешкия писател се усеща особено отчетливо.

Ключови думи: Кафка, фрагментарност, двусмисленост, негативност, съществуване, смърт, трансцендентност, надживяване, невъзможност

Публикуваният тук превод е направен по: Maurice Blanchot, “La lecture de Kafka”, De Kafka à Kafka, Éditions Gallimard, 1981, 62-74.

Превод от френски език: Филип Стоилов

 

Морис Бланшо – Прочитът на Кафка (pdf)

 


The Reading of Kafka

Maurice Blanchot

 

Maurice Blanchot is one of the most interesting and discerning French literary critics of the past century: a writer who considers literature as that unusual language through which we could grasp the utmost possibilities of our existence; in whose writings the boundaries between fiction and theoretical knowledge, thought and invention are always uncertain; and whose main idea – that of the deep affinity between writing, death and its survival – permeates all his literary and philosophical work.

The Reading of Kafka (La Lecture de Kafka) appears for the first time in the monthly magazine L’Arche’s November 1945 issue. In 1949 it was included in the collection of Blanchot’s literary critical texts La Part du feu. Among his many essays on Kafka this one falls also in the context of his early literary works in which the influence of the Czech writer could be felt particularly clearly.

Keywords: Kafka, fragmentariness, ambiguity, negativity, existence, transcendence, survival, impossibility.

The translation of the text is based on Maurice Blanchot, “La lecture de Kafka”, De Kafka à Kafka, Éditions Gallimard, 1981, 62-74.

Translation from French: Philip Stoilov

Нагоре ↑

« »