Равноправието между половете в социалистически Китай – между утопия и реалност

 

Резюме: Статията изследва хипотезата, че китайският социалистически идеал за общество, основано на половото равноправие, може да се разглежда като заемащо едно специфично полуутопично пространство. Тя разглежда проблема през призмата на политиката на ККП с пряко отношение към равноправието между половете – социалната и демографска политика, от една страна, и всеобхватна трудова мобилизация, от друга.

Ключови думи: утопия, реалност, полуутопичното, Китайска комунистическа партия (ККП), Закон за брака, демографска политика, трудова мобилизация, „Железните момичета“

Мартина Недялкова е докторант по „Теория и история на литературата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Дисертацията й се занимава с образа на жената в дома във феминистката литература в съвременна Япония и Китай.

 

Мартина Недялкова – Равноправието между половете в социалистически Китай: между утопия и реалност (pdf)

 

The Gender Equality in Socialist China – between Utopia and Reality 

Martina Nedialkova

 

Abstract: The article explores the hypothesis that the Chinese socialist ideal for a society based on gender equality can be considered to occupy a particular semi-utopian space. It focuses on some of CCP’s policies which directly influenced the gender relations in Chinese society – the social and demographic policy, on the one hand, and the nation-wide labor force mobilization of women, on the other.

Key words: utopia, reality, the semi-utopian, Chinese Communist Party (CCP), Marriage Law, demographic policy, labor force mobilization, „the Iron Girls“

Martina Nedialkova is a PhD student in “Literary theory and history” in Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her dissertation’s main focus is on the depictions of the housewife in Japanese and Chinese contemporary feminist literature.

Нагоре ↑

« »