Разказването при различни средства

Мари-Лор Райън е независим учен в полето на литературната теория и критика. Публикувала е няколко значими изследвания върху наратологията и киберкултурата. В периода 2010-2011 г. тя е сътрудник на Университета в Майнц, където провежда изследване върху наратива, присъстващ в разнообразието от съвременни медии. Редактор е и на няколко академични списания, посветени на проблемите на разказа, новите технологии и киберпространството.

Настоящият текст е публикуван през 2012 г. в електронния академичен журнал за съврменни наратологични изследвания The Living Handbook of Narratology.

Превод от английски език: Георги Герджиков

 

Мари-Лор Райън – Разказването при различни средства (pdf) 

 


Narration in Various Media

Marie-Laure Ryan

 

Marie-Laure Ryan is a prominent literary scholar and critic. She has written several books and articles on narratology and cyberculture and has been awarded several times for her work. In 2010-2011 she was a Johannes Gutenberg Fellow at the University of Mainz, Germany, where she researched the phenomenon of narrative distributed across various media. She is the author of Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory (1991), Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media (2001), and Avatars of Story (2006). She has also edited Cyberspace Textuality: Computer Technology and Literary Theory (1999), Narrative Across Media: The Languages of Storytelling (2004), Intermediality and Storytelling (2010), and the Routledge Encyclopedia of Narrative Theory (2005).

The present text was published in 2012 in the electronic journal of modern narratological studies The Living Handbook of Narratology.

Translation from English: Georgi Gerdjikov

Нагоре ↑

« »