Излишните хора в пространството на руската драматургия от ХIX век

Резюме: Концептът „излишни хора“ възнква в руската литерату през 50-те години на ХІХ век и постепенно се пренася в извънлитературна среда, превръщайки се в идеологема. Статията прави опит да изследва явлението в пространството на руската драматургия, започвайи от Грибоедов и достигайки до драматурзите от края на ХІХ – началото на ХХ век Лев Толстой, Антон Чехов и Максим Горки, които са представители на три различни поколения, но и на три естетически посоки в социокултурната мисъл в Русия с огромно влияние върху развитието на европейския театър през ХХ и ХХІ век.

Ключови думи: „излишен човек“, руска драматургия, социална реформа, идеология, естетика

Людмил Димитров е професор по руска литература на ХІХ век, доктор по филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски. Член е на Съюза на преводачите и на Българския ПЕН. Автор на редица научни монографии, учебници, учебни помагала, сборници и антологии, на повече от 250 статии и студии, преводи на научна и художествена литература от руски, английски, словенски и сръбски / хърватски език, сценарии за театрални спектакли, участник в национални и международни проекти и в над 80 национални и международни форума, свързани с руска, българска и славянски литератури, театър и кино. Негови работи са публикувани в Русия, Полша, Чехия, Словакия, Турция, Италия, Великобритания, Сърбия, Словения, Румъния и др.

 

Людмил Димитров – Излишните хора (pdf)

 


Superfluosus people in the space of the russian dramaturgy from the ХІХ century

Lyudmil Dimitrov

 

Abstract: The concept of “superfluosus people” arises in Russian literature in the 1850s and gradually being transferred to the non-literary environment, becoming an ideologeme. The article attempts to explore the appearance in the Russian dramaturgy, beginning with Griboedov, and reaching the late 19th – early 20th century playwrights Leo Tolstoy, Anton Chekhov and Maxim Gorky, who represent three different generations, but also three aesthetic directions in the socio-cultural thought in Russia with a huge influence on the development of the European theater in the 19th and 20th century.

Keywords: “superfluosus man”, Russian dramaturgy, social reform, ideology, aesthetics

PhD Lyudmil Dimitrov is a professor of Russian literature at the University St. Kliment Ohridski in Sofia. He is member of Union of Translators in Bulgaria and Bulgarian PEN. He has authored several scholarly monographs, textbooks and books (anthologies and collections), over 250 publications in Bulgaria, Russia, Poland, Czech Republic, Slovakia, Turkey, Italy, Great Britain, Serbia, Slovenia, Romania etc., and participated at over 80 forums and conferences in Bulgaria and Europe. He is also an editor and translates works from the English, Russian, Slovene and Serbian / Croatian.

Нагоре ↑

« »