Пост-човешката ситуация в либерално-евгеническа перспектива

Резюме: През последните двадесет години въпросът за приложимостта на биотехнологиите в процесите на подобряване на човешката природа и изкуственото оптимизиране на нейните основни структурни компоненти се превърна в неизменна част от далеч по-големия и значим въпрос за това, какво означава да бъдеш човек през ХХI век. В настоящия текст ще се опитам да очертая основните контури на либерално-евгеническия отговор на този въпрос, реконструирайки смисловия и аргументативния хоризонт, в който той е вписан и критичните интерпретации, на които той е подложен (най-вече в лоното на дискурсната етика). 

Ключови думи: либерална евгеника, генетическо подобряване, Юрген Хабермас, Никълъс  Агар

Лъчезар Антонов е главен асистент по Tеория и история на културата в катедрата Културология на Югозападния университет в Благоевград. Неговите интереси са в сферата на модерната (и постмодерната) социална и критическа теория, на политиките на идентичност и признаване, на дискурсната етика.

 

Лъчезар Антонов – Пост-човешката ситуация в либерално-евгеническа перспектива (pdf)

 


The Post-Human Condition in a Liberal-Eugenics Perspective

Lachezar Antonov

 

Abstract: Over the past two decades the issue of the applicability of biotechnology in the processes of the enhancement of human nature and artificial optimization of its main structural components has become an indispensable part of the much larger and important question of what it means to be human in the XXI century. In this text I will try to outline the main contours of a liberal-eugenic answer to this question, reconstructing the meaningful and argumentative horizon in which this question is entangled as well as the critical interpretations to which it is subjected (especially in the realm of discourse ethics).

Key words: liberal eugenics, genetic enhancement, Jürgen Habermas, Nicholas Agar

Lachezar Antonov, Ph.D. is Chief Assistant Professor in Theory and history of culture at the Department of Cultural Studies at the South-West University – Blagoevgrad. His interests are in the field of modern (and postmodern) social and critical theory, the recognition and identity politics, and discourse ethics.

 

Нагоре ↑

« »