Денаративизация и фигуративна потенциалност. Опити върху Дарин Тенев

Резюме: В настоящия експериментален текст ще се опитам да покажа как формалното указване като подход направлява прехода от наративна към фигуративна потенциалност. Функцията на илюстриктурата – хибриден концепт, в който мисля като скачени „стриктура“ (Дарин Тенев) и „илюстрация“ (Боян Манчев) – да ограничава въображението до модели и в същото време да взривява логиката на тези модели, е важна за открояване и разгръщане на прехода от социално предопределените възможности на наративната логика към динамологията на самоотнасящото повторение, към трансмоделното виртуално единство на творбата. Философията, въоръжена с формално указване, в работата си върху избран персонаж разкрива потенциите за отклонение в повторението и така указва фигуративната потенциалност на фикционални персонажи.

Ключови думи: формално указване, илюстриктура, наративна потенциалност, фигуративна потенциалност

Кристиян Енчев е доцент по философия в Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Автор е на научни студии и статии, публикувани в периодични издания и сборници, както и на монографичните изследвания: „От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм“ (2009), „Логика и социални критически онтологии“ (2010).

 

Кристиян Енчев – Денаративизация и фигуративна потенциалност (pdf)

 


Denarrativization and Figurative Potentiality

Essays on Darin Tenev

Kristiyan Enchev 

 

Abstract: In this experimental text I will try to show how formal indication as an approach directs the transition from narrative to figurative potentiality. The function of the illustricture – a hybrid concept in which I think as coupled “stricture” (Darin Tenev) and “illustration” (Boyan Manchev) – of limiting the imagination to models and at the same time to blowing up the logics of these models is important for highlighting and unfolding the transition from socially predetermined possibilities of narrative logics to the dynamology of self-referring repetition and to the transmodal virtual unity of the literary work. Working on a chosen character while armed with formal indication, philosophy reveals the potential for deviation in the repetition, thus indicating the figurative potentiality of fictional characters.

Keywords: formal indication,  illustricture,  narrative potentiality, figurative potentiality

Bionote: Kristiyan Enchev is Associate Professor of Philosophy at the Institute for the Study of Societies and Knowledge – Bulgarian Academy of Sciences. Author of scientific studies and articles published in periodicals and collections, as well as monographic studies: From Intentionality to Intensionality. The Logical Way of Virtualistic Transcendentalism (2009), Logics and Social Critical Ontologies (2010).

 

Нагоре ↑

« »