Скритите и открити послания за жените в Свещения Коран

Резюме: Настоящият текст представлява опит да бъдат разгледани някои от кораничните послания, насочени към мюсюлманските жени, техните права и задължения. За да бъдат поставени в светлината на явното „покритите“ посалния, засягащи мюсюлмаснките жени в текста на Корана, които са низпослани да бъдат правила за живот в рамките на съвременната културна среда, се нуждаем от задълбочено проучване на Свещения Коран. Важно е да видим доколко Коранът е възприеман като явен образователен пример за благочестив живот в едно модерно общество и как мюсюлманската жена се вписва в този контекст. Според Корана жената заема също толкова важно място, колкото и мъжът и в условията на тяхното създаване няма разлика между тях, но въпреки това в някои стихове на Корана ясно се подчертава превъзходството на мъжете спрямо жените.

Ключови думи: Коран, мюсюлмански жени, права и задължения на мюсюлманките.

Кристина Кирова е докторант към катедра „История и теория на културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ интереси са съсредоточени в областта на теория на религията, ислям, мюсюлмански жени – и в частност, техните права и задължения.

 

Кристина Кирова – Скритите и открити послания за жените в Свещения Коран (pdf)

 


The Covered and the Uncovered Messages for the Women in the Holy Quran

Kristina Kirova

 

Abstract: The present text is an attempt to be considered some of the Quranic messages intended for Muslim women, their rights and obligations. In order to be placed in the light of the apparently “hidden” messages affecting Muslim women in the text of the Holy Quran, which are revealed to be rules for live within the contemporary cultural environment – we need a thorough study of the Holy Quran. It is important to see to what extent the Holy Quran is perceived as an obvious educational example of pious life in a modern society, and how Muslim woman fits in this context. According to the Quran Muslim woman occupies an equally important place as the man and in the conditions of their creation – there is no difference between them. Despite of this in some verses of the Quran it is clearly emphasized the superiority of men to women.

Keywords: Quran, Muslim women, rights and obligations of Muslim women.

Kristina Kirova holds B.A and M.A in Cultural Studies, Sofia University. She is currently pursuing a Doctoral degree at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, faculty of Theory of Religion at the Department of Cultural Studies. Her interest lies in religious and gender studies, with a special interest in Islam and rights, habits and obligations of Muslim Women.

 

Нагоре ↑

« »