Периферна светлина въздух и слънце

Резюме: В повечето европейски градове днес в перифериите живеят много повече хора, отколкото в градските ядра. Въпреки това периферните пространства получават много по-малко обществено внимание от тези иконографски пространства в центъра, които поставят имиджа на града на картата на конкурентния глобален градски маркетинг.

Едни от парадигматичните пространства, които днес може да се открият в перифериите на европейските градове, са наследство от модерните градоустройствени планове на „светлината, въздуха и слънцето“: Plattenbau / панелните квартали, които осигуряват достъпни жилища за следвоенното поколение.

Проектът „Периферна светлина въздух и слънце“ е сравнително проучване на два социални жилищни квартала от 1970-те – Гропиусщадт в Берлин и Люлин в София – картографиращо, със средствата на филма, слоевете на утаяване в тези градски периферии на нещата, които са изтласкани от центъра, и на нещата, които навлизат в града отвън. Начертахме четири движения на камерата на четири различни локации, като всяко от тях е разрез на пейзажа отвътре-навън или отвън-навътре. Всеки кадър, хореографиран върху принципите на дългия кадър (plan-séquence), рамкира динамично различни реалности, които се развиват едновременно в едно пространство без фиксирана дефиниция.

Красимир Терзиев е интердисциплинарен художник и изследовател, чиято работа обхваща различни медии, като видео/филм, фотография, живопис/рисунка и текст, поставяйки под въпрос границите между реалност и фикция, като същевременно изследва разнородните преходи и напрежения между глобализирания свят, доминиран от поразителното многообразие от символични изображения, и неговите материални основи в технологичния, физически и човешки „хардуер“. Доктор по Културна антропология, художник. Негови творби са представяни в TATE Modern, Лондон, Stedelijk Museum, Амстердам, The Kitchen, Ню Йорк и са в колекциите на музеите Centre Pompidou, Париж, Модерна Галерия, Любляна, СГХГ, Kunstsammlung Hypovereinsbank и др.

http://terziev.info/

Даниел Кьотер е режисьор и видео артист, чиято работа гравитира между различни медийни и институционални контексти, комбинирайки техники от структуралисткия филм с документални елементи и експериментален музикален театър. Живее и работи в Берлин. Той е показван в многобройни галерии, видео фестивали, концертни зали и театри по цял свят. През 2013-2016 развива филмовата и музикална трилогия Ökonomien des Handelns: KREDIT, RECHT, LIEBE (с Ханес Зайдл). Серията му от филми, перформативни и дискурсивни произведения върху социо-политическите условия на театралната архитектура и перформативност се разгръща между 2009 и 2015 г. (с Констанц Фишбек). В момента работи с куратора Йохен Бекер по изследователския, изложбен и филмов проект CHINAFRIKA. Under Construction (2014-2018.)

http://www.danielkoetter.de/

 

Красимир Терзиев / Даниел Кьотер – Периферна светлина въздух и слънце (pdf)

 

 


Peripheral Light Air and Sun

Krassimir Terziev / Daniel Kötter

Co-produced by Goethe Institut Sofia

 

Abstract: In most European cities nowadays much more people live in the peripheries than in the city cores. Still the peripheral spaces receive much less public attention than those iconographic spaces in the center, that place the image of a city on the map of competitive global city marketing.
One of the paradigmatic peripheral spaces one can find at the edge of European cities nowadays, is inherited from the modernist blueprints of “light air and sun”: The Plattenbau/panelki lands providing affordable housing for the post-war generation. 

The project Peripheral light air and sun is a comparative exploration of two social housing districts of 1970’s – Gropiusstadt in Berlin, and Lyulin in Sofia, mapping the layers of sedimentation in those urban peripheries of things disposed from the centre and things entering from the outland. We have drawn four camera movements in four different locations, each dissecting the landscape from inside-out or outside-in. Each shot choreographed upon the principles of the plan-séquence frames dynamically disparate realities developing simultaneously in a space with no fixed definition.

Krassimir Terziev is a visual artist. In his work he explores the manifold transitions and tensions between a globalized world, dominated by the overwhelming multiplicity of symbolic imagery, and its material groundings in technological, physical and human ‘hardware’.

He holds a Ph.D. in Cultural Anthropology from Sofia University (2012) and an MA degree in Painting from the National Academy of Fine Arts, Sofia (1997.) His artistic work has been exhibited in numerous individual (Between the Past that is About to Happen and the Future that has Already Been, the National Gallery, Sofia / Dobritch Art Gallery (2015); Cosmopolis, ICA-Sofia, Sofia (2013); Background Action, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Sofia City Art Gallery (2008/2007)) and group exhibitions around the world.
His work is part of the public collections of Centre Pompidou/MNAM; Arteast 2000+ Collection, Moderna Galerija Ljubljana; Sofia City Art Gallery; Kunstsammlung Hypovereinsbank, among others.
http://terziev.info/

Daniel Kötter is a director and video artist whose work oscillates deliberately between different media and institutional contexts, combining techniques of structuralist film with documentary elements and experimental music theater. It was shown in numerous galleries, video festivals, concert halls and theatres all over the world.
Between 2013 and 2016 he developed the film and music theatre trilogy Ökonomien des Handelns: KREDIT, RECHT, LIEBE (with Hannes Seidl). His series of films, performative and discursive work on urban and socio-political conditions of theatre architecture and performativity has been under development between 2009 and 2015) under the title state-theatre: Lagos/Teheran/Berlin/Detroit/Beirut/Mönchengladbach (with Constanze Fischbeck).
He is currently working with curator Jochen Becker (metroZones) on the research, exhibition and film project CHINAFRIKA. Under Construction. (2014-2018.)

http://www.danielkoetter.de/

Нагоре ↑

« »