Съобщение от космоса в двора

Красимир Терзиев (Добрич, 1969) е доктор по културна антропология към Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ (2012). Завършва живопис в Национална художествена академия (1997). Негови работи са показвани в международни изложби и филмови фестивали по света. През 2015 г. изд. „Изток-Запад“ публикува монография, обхващаща работата му от 2002 до 2015 г., със заглавие „Между миналото, което е напът да се случи, и бъдещето, което вече е било“.

Фото-есето Съобщение от космоса в двора“, публикувано тук, произхожда от двуканалната видео инсталация със същото заглавие, датираща от 2008/2009 г., показвана в изложбите: 2011 – „Големият взрив“, Галерия Кредо бонум, София, куратор: Светлана Куюмджиева; 2010 – „Територии на (не)човешкото“, Wuertembergischer Kunstverein – Stuttgart, Щутгарт, куратори: Ирис Дреслер, Ханс Крист; “Grenzenloss”, Artpoint Gallery, Виена, куратор: Хедвиг Заксенхубер; “Breaking Walls – Building Networks”, Macedonian Museum of Contemporary Art, Солун; куратори: Яра Бубнова, Христос Савидис.

 

Красимир Терзиев – Съобщение от космоса в двора (pdf)

 


A Message from Space in my Backyard

Krassimir Terziev

 

Krassimir Terziev (Dobritch, 1969) completed his doctoral thesis in Cultural Anthropology at Sofia University in 2012, and graduated painting at the National Art Academy in Sofia in 1997. His work was shown in international exhibitions and film festivals worldwide. In 2015, East-West, Sofia, published a monograph encompassing his work from 2002 to 2015 under the title “Between the Past that is About to Happen and the Future that has Already Been”.

The photo-essay “A Message from Space in my Backyard”, published here originates from the two channel video installation under the same title, dated from 2008/09, presented at the exhibitions: 2011 – “The Big Bang”, Credo Bonum Gallery, Sofia; curator: Svetlana Kuyumdzhieva; 2010 – “Territories of the (in)Human”, Wuertembergischer Kunstverein – Stuttgart; curators: Iris Dressler, Hans D. Christ; “Grenzenloss”, Artpoint Gallery, Vienna; curator: Hedwig Saxenhuber; “Breaking Walls – Building Networks”, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; curators: Iara Boubnova, Lydia Chatziiakovou, Christos Savvidis, Thalea Stefanidou.

Нагоре ↑

« »