Миметични машини в изродната долина [бета версия]

Резюме: Uncanny valley (不気味の谷現象) е идея, въведена от японския професор по роботика Масахиро Мори през 1970 г. Хипотезата на Мори може да се редуцира до твърдението, че антропоморфните машини предизвикват обезпокоително-странен ефект поради несъвършената си прилика с човека. Хуманоидите изглеждат почти като хора, но отстоянието на това почти предизвиква горещи дебати. Появяват се две тенденции в роботиката, анимацията, архитектурата и компютърните игри. Едната се стреми да преодолее нечовешката долина, като създаде машина, която съвършено да мимикрира човека. Другата, сред която е собствено и тезата на Мори, поема линията съзнателно да конструирани неатропоморфни машини – техният външен вид, структура, форма и пропорция на частите трябва да са различни от човешките. Терминът uncanny valley се появява в европейски контекст сравнително скоро след въвеждането му, благодарение на превода от 1978 г. на Яша Рейхарт, изкуствоведка и кураторка, която се интересува от ролята на кибернетика в изкуството. Оттук връзката на нечовешката/изродната/ долина с наследството на Фройд и Йенч е установена в пресечената точка между естетика и наука. Изборът да се преведе понятието на Масахиро Мори по начин, който насочва към есето на Фройд и то точно през 70-те на европейска сцена, е изключително плодотворно. Тази връзка отваря нови посоки пред теоретичното и естетическо въображение.

Ключови думи: подражанието (mimesis), изродното (unheimlich), изродната долина (uncanny valley, Bukimi no Tani), двойници, автомати, миметичните машини, подобие, непонятно, негативен анагнорисис, хетерогенеза

Камелия Спасова e доктор по теория на литературата, главен асистент по Антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2009 г.  е редактор на „Литературен вестник”. Автор е на книгата  „Събитие и пример у Платон и Аристотел“, която се занимава с напрежението между литературния пример и образцовата творба във философски и теоретични дискурси. В момента работи върху понятието мимесис и миметичните теории през 20 век. 

 

Камелия Спасова– Миметични машини в изродната долина [бета версия] (pdf)

 


Mimetic Machines in the Uncanny Valley

Kamelia Spassova

 

Abstract: Uncanny valley ( 気 味 の 谷 ) is a notion introduced by the Japanese robotics professor Masahiro Mori in 1970. The basic claim of his hypothesis states that the anthropomorphic machines cause uncanny effect due to their imperfect resemblance to the human. Humanoids seem almost like people, but exactly the distance of this almost provokes hot debates. There are two trends in robotics, animation, architecture, and computer games. The first trend seeks to overcome the uncanny valley, constructing such an incredible machine that perfectly mimics human actions. The second trend – Masahiro Mori takes this side – consciously constructs non-anthropomorphic machines. The machine’s appearance, structure, shape, proportion of the parts, and motion must be visibly different from the human ones. The term uncanny valley appears in a European context soon after its introduction, due to Jasia Reichardt’s translation in 1978. She is an art critic and curator who is interested in the role of cybernetics in art. The joint between the uncanny valley in robotics and the legacy of Freud and Jentsch is established with this translation at the intersection point between aesthetics and science. This link opens new fields to theoretical and aesthetic imagination.

Keywords: imitation (mimesis), uncanny, uncanny valley, Bukimi no Tani, doubles, mimetic machines, likeness, unconcept, negative anagnorisis, heterogenesis

Kamelia Spassova has a PhD in Literary theory. She is Chief Assistant Professor in Ancient and West European Literature at Sofia University “St. Kliment Ohridski” and, since 2009, also editor at “Literary Newsletter”. She is author of the book “Event and example in Plato and Aristotle” which is treating the problem of the tension between the literary example and the exemplary work of art in the discourses of philosophy and theory. Currently, she is working on the notion of mimesis and mimetic theories in the 20th century.

 

Нагоре ↑

« »