За Пустотата в Дзен (Школата от Киото) и/или Какво Бог не е (Майстер Екхарт)

Резюме: Ако учението на Буда беше образувано около идеята за „Църква“ според смисъла, който Западът влага в това понятие, Дзен сигурно щеше да представлява непосилно бреме за практикуващите го. В света на християнството изживяването сатори съответства на религиозна трансформация. Такива състояния, най-близко до опита на Дзен, са онези мистични преживявания, свързани с отдаването на състоянието (sich lassen). Това са състояния, опосредстващи „изпразването“ на ума от образи, които, за разлика от християнските религиозни изживявания и подобно на упражненията на св. Игнаций, приканват към изчистване от всичко преходно, към Пустотата/Бог. Това е и връзката между „Школата от Киото“ и идеите на Майстер Екхарт, от които повечето представители на „Школата“ са искрено привлечени, в стремежа си да опознаят и извлекат диалогичност между Изтока и Запада, в културно-философски аспект.

Ключови думи: Пустотата, сатори, Майстер Екхарт, Школата от Киото, Дзен, парктика, дзадзен

Калинка Янкова е редовен докторант в катедра „История и теория на културата“, научен ръководител проф. Владимир Градев. Темата на дисертацията ѝ е: „Школата от Киото – „чистото съзнание“ и „жизненият свят“ в една „философия за пустотата“. Феноменологични прочити. (Отраженията в междукултурния диалог). Интересите ѝ са свързани с изследвания върху древните култури и езици, феноменология, мистицизъм и т.н.

 

Калинка Янкова – За Пустотата в Дзен (Школата от Киото) и/или Какво Бог не е (Майстер Екхарт) (pdf)

 


Something about Emptiness (Kyoto School) and/or what God is not (Meister Eckhart)

Kalinka Yankova

 

Abstract: If Buddha’s teaching was formed on the West idea of ​​”Church“ Zen would probably be an overwhelming burden for the practitioners. In the world of Christianity, the Satori (悟り)-experience corresponds to a religious transformation, such states as closest to Zen’s experience is those (sich lassen) – related mystical experiences mediated the expression “emptied images” which (unlike the Christian religious experiences, like St. Ignatius), are based on practicing and re-presenting divine visions, which call for something near to the idea of Emptiness. This text also attempts to put together the Kyoto School ((京都学派- Kyōto-gakuha) and the ideas of Meister Eckhart, in the light of philosophy in practice in the way of Socrates meaning. Philosophy as a Way of Life. Most of the School’s representatives are genuinely attracted to explore and draw dialogue between the East and the West in a cultural and philosophical perspective. So this text summarizes the concept of Nothingness in the Kyoto School and in Meister Eckhart philosophy, and then offers an evaluation of the contemporary relevance and general coherence of this concept as a practice.

Keywords: Emptiness, satori, Meister Eckhart, Kyoto School, Zen, practice, zazen.

Kalinka Yankova, PhD in department of “History and Theory of the Culture” under supervision of prof. Vladimir Gradev. The topic of her doctoral dissertation is “The Emptiness” and the “Pure Consciousness” as a paradigm of Reality. Inter-Cultural correlation between Western and Eastern way of thinking. The philosophical ideas of Kyoto School in contact/dialog with Western Phenomenology. Her interest lies in researchers connected with Cultural studies, Theory of religions – Ancient Cultures and Languages, Phenomenology, Mysticism, etc.

 

Нагоре ↑

« »