Преповтаряйки различията: отговор на Дерида

Джон Сърл (1932 г.) е американски философ, чиято работа върху теорията на речевите актове през 60-те и 70-те на ХХ век оказва огромно влияние върху аналитичната философия и го прави световно известен. По-късно развива своя философия на интенционалността, за да се насочи през 90-те към изследване на конструирането на социалната реалност. Ключови негови книги са: Speech Acts (1969), Expression and Meaning (1979), Intentionality (1983), The Construction of Social Reality (1995).

Преведеният тук текст на Джон Сърл е писан за втория брой на списание Glyph в отговор на „Подпис Събитие Контекст“ на Жак Дерида, публикуван в първия брой. И двата броя са от 1977 г. По-късно Сърл отказва поканата на Джералд Граф текстът му върху Дерида да бъде включен в една книга заедно с „Подпис Събитие Контекст“ и отговора на Дерида към неговата критика. Независимо от това, по-нататък той на няколко пъти се обръща с критики към деконструкцията, като си струва да се отбележи рецензията му на „Върху деконструкцията“ (1982 г.) на Джонатан Кълър, която носи показателното заглавие „Светът надолу с главата“. В текстовете си от 90-те, когато споменава Дерида и деконструкцията, то е единствено с критиката, че при тях така или иначе нищо не е ясно.

Превод от английски език: Дарин Тенев

 

Джон Сърл – Преповтаряйки различията: отговор на Дерида (pdf)

 


Reiterating the Differences: A Reply to Derrida

John R. Searle

 

John Searle (1932) is an American philosopher whose work on speech act theory in the 1960s and 1970s exerts great influence on analytic philosophy and makes him world-famous. Later, he develops his own philosophy of intentionality and in the 1990s he starts to explore the construction of social reality. His key books are Speech Acts (1969), Expression and Meaning (1979), Intentionality (1983), The Construction of Social Reality (1995).

The text translated here is written for the Glyph’s second volume in response of Signature Event Context by Jacques Derrida published in its first volume – both in 1977. Later, Searle rejects Gerald Graff’s invitation to include his text on Derrida in a book along with Signature Event Context and Derrida’s response to Searle’s criticism. Nevertheless, he criticizes deconstruction several times afterwards and in this respect it is worth noting his review of Jonathan Culler’s On Deconstruction (1982) indicatively titled The Word Turned Upside Down. When he mentions Derrida and deconstruction in his 90’s texts that is only to criticize that nothing is clear in them anyway.

Translation from English: Darin Tenev

Нагоре ↑

« »