Подпис Събитие Контекст

Жак Дерида (1930-2004) е френски философ с принос в работата върху философските концепти и историцизирането на смисъла в дискурса на философията. Световна рецепция получава въведеният от него похват на деконструкцията – апоретична текстуална стратегия, изведена в хода на преосмислянето на опозициите, конструиращи философския дискурс. Ранните му текстове тематизират пренебрегването на писмеността във философска традиция. В късните му книги се наблюдава етико-политически обрат с внимание към актуалните събития и социални проблеми.

Най-продуктивният, най-цитираният и най-обсъжданият философ на съвременността, той е автор на повече от 80 произведения и студии, сред които са преведените на български език книги: „За граматологията“ (1967), „Писмеността и различието“ (1967), „Гласът и феноменът“ (1967).

Преведеният тук текст е представен за първи път на Международния конгрес на франкофонските философски общества, в Монреал през август 1971 г. Преводът е направен по първото му издание в книгата: Jacques Derrida, Marges de la philosophie. Paris: Seuil, 1972 (365-393).

Превод от френски език: Жана Дамянова

 

Жак Дерида – Подпис Събитие Контекст (pdf)

 


Signature Event Context

Jacques Derrida

 

Jacques Derrida (1930-2004) is a French philosopher having a contribution for the reelaboration of the philosophical concepts and the historicization of meaning in the discourse of philosophy. A worldwide reception receives his technique of deconstruction, introduced as an aporetic textual strategy, drawn in the purpose to revisit the oppositions, which constructs the philosophical discourse. His early texts thematize the denigration of writing in the philosophical tradition. In his late books, it is possible to depict an ethical-political turn, with attention to the actual events and social problems.

He is the most productive, the most cited and the most discussed philosopher of our times, being the author of more than 80 books and essays, among which are the books translated into Bulgarian: Of Grammatology (1967), Speech and Phenomena (1967), Writing and Difference, (1967).

The translated text is pronounced for the first time on the International Congress of the Francophonic Philosophical Association, Montreal, Canada (August 1971). The translation from French is made by the first publication in the book Jacques Derrida, Marges de la philosophie. Paris: Seuil, 1972 (365-393).

Translation from French: Zhana Damyanova

Нагоре ↑

« »