Краят на утопията

Херберт Маркузе е немски марксистки философ, ключова фигура във Франкфуртската критическа теория. Неговата двойна критика на потисничеството и потискането на нагоните е един от импулсите на студентските бунтове, еманципаторните движения и контракултурите от края на 1960-те години. Тук публикуваме лекция пред студенти от Свободния университет на Западен Берлин от 1967 г., в която Маркузе опитва да мисли утопията като крачка отвъд царството на необходимостта към царството на свободата.

Дискусията със студенти, предизвикана от лекцията, очертава както апоретичността на тази крачка отвъд, така и възможността тя да бъде мислена не само в мащаба на обществото, но и в мащаба на индивидуалния живот.

Лекцията е преведена от Мария Иванчева. Тук я включваме с разрешението и любезното съдействие на „Живот след капитализма“, където тя беше публикувана за пръв път през 2010 г. Дискусията със студенти, която досега не е публикувана на български език, е преведена от Мария Калчева.

Настоящият текст е публикуван в: Herbert Marcuse, Das Ende der Utopie, Berlin: Maikowski, 1967.

Превод от немски: Мария Иванчева, Мария Калчева.

 

Херберт Маркузе – Краят на утопията (pdf)

 

The End of Utopia

Herbert Marcuse

 

Herbert Marcuse is a German Marxist philosopher, a key figure in the Frankfurt critical theory. His double-edged critique of class and libidinal repression was one of the formative impulses for the student riots, emancipatory movements and counter-cultures of the late 1960s. The text included in this issue is an open lecture given to students at the Free University of West Berlin in 1967 in which Marcuse tried to reconceptualize utopia as a step beyond the realm of necessity into the realm of freedom. The discussion with the students, provoked by the lecture, explored both the aporetic nature of the step beyond the realm of necessity and the possibility to transcend it by reorganizing individual ways of life as well as the society. The Bulgarian translation of the lecture is republished  with the permission and the kind cooperation of Maria Ivancheva and the website “Life after Capitalism”.

The discussion with the students, published for the first time in Bulgarian, is translated by Maria Kalcheva.

The present text is published in Herbert Marcuse, Das Ende der Utopie, Berlin: Maikowski, 1967.

Translation from German: Maria Ivancheva, Maria Kalcheva.

Нагоре ↑

« »