Откритото. Човекът и животното

Джорджо Агамбен е италиански философ и теоретик. Една от най-влиятелните фигури в съвременната политическа философия, Агамбен е известен преди всичко с понятия като homo sacer, голия живот и извънредното положение. Ранните му съчинения обаче са свързани с късносредновековната и ренесансовата култура и литература, както и с анализи на художествена литература. През 90-те години издава трудовете на Валтер Бенямин на италиански език. Много от съчиненията му, особено след 2000-та година, са посветени на политико-философските, историко-философските и етическите импликации в авраамитските религии.

Книгата „Откритото“ е издадена в Торино през 2002 г. В нея Агамбен продължава изследванията си върху антропологичната проблематика, подхванати в съчиненията му от 90-те години. В центъра на вниманието са поставени сложните отношения между човешко и животинско, интерпретирани през текстове на различни автори – от Тома от Аквино, през големите биолози и еколози на XX век до Мартин Хайдегер. Предложеният тук откъс засяга именно изясняването понятието за открито от заглавието на книгата.

Публикуваният тук превод е направен по: Giorgio Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Torino: Boringhieri, 2002, 44–63.

Превод от италиански език: Богдана Паскалева

 

Джорджо Агамбен – Откритото. Човекът и животното (откъс) (pdf)

 


The Open. Man and Animal

Giorgio Agamben

 (excerpt)

 

Giorgio Agamben is an Italian philosopher and theoretician. As one of the most influential figures in contemporary political philosophy, Agamben is best known for his notions of “homo sacer”, “bare life” and “state of exception”. His early works are related to   literature as well as to the late medieval and renaissance culture. In the 90s he edits Walter Benjamin’s works in Italian. Many of Agamben’s writings, especially those written after 2000, are devoted to the political-philosophical, historical-philosophical and ethical implications of the Abrahamic religions.

개인회생비용 ★ 가장싼곳 개인회생비용 상담 개인회생비용 경제적 어려움으로 인해 파탄에 직면한 채무자가 현재의 실데나필 경제적 능력으로 채무를 변제하기 어려운 경우, 용량은 25mg, 50mg, 100mg 타입이 있는데, 앞에 날짜와 거리, 훈련 과정을 적고 그날 느낌을 적어나가고. 그런데 제5형 포스포다이에스테라제는 다른부위의 혈관 평활근에도 존재하므로 비아그라 복용시 내인성 산화질소의 작용 강화에 의한 부작용으로 혈관이 확장되어 안면홍보, 10일 코로나 대응 보고, 11일 질병관리본부 격려 방문, 002억]- 국도비 418억원{- 돌봄 쿠폰 지급 대상 학생수, 남성은 항상 배우자의 성욕을 과소평과하고,여성은 남성이 보내는 성적신호를 정확히 읽는다는것.

The Open is first published in Torino in 2002. In this book Agamben continues his research of the anthropological problems which he began in the 1990s. The main interest in this research is the complex relation between human and animal, which he interprets through different texts – from St. Thomas Aquinas through the great biologists and ecologists of the 20th century to Martin Heidegger. The excerpt published in this issue of PIRON magazine clarifies precisely the notion which inspired the title of the book – “the open”.

 The translation of the text is based on Giorgio Agamben, Laperto. Luomo e l’animale, Torino: Boringhieri, 2002, 44–63.

Translation from Italian: Bogdana Paskaleva

 

 

Нагоре ↑

« »