„Пихме сома, станахме безсмъртни, стигнахме до светлината, открихме боговете“, или как да вникнем в някои от ведическите текстове?

Резюме: Как да вникнем в различните древноиндийски текстове? Измежду тях има предписателни, ритуални, описателни, поетични, метафорични и съвсем неразгадаеми. А към тези особености на текстовете трябва да прибавим и нагласата и опита на изследователя. Защото, дори да допуснем, че древните индийци са имали преживявания, подобни на нашите, те ги концептуализират не както ние бихме ги концептуализирали и често не можем да разпознаем в текстовете собствените си преживявания.

Въз основа на химни от Ригведа (I.164.20-22, IV.27.1, VIII.48.1-6, X.85.18-19, X.119, X.136) ще илюстрирам различни нива на проникване в някои текстове и трудностите при проникване в други. Ще разгледаме и възможността някои от текстовете да са плод на преки общочовешки преживявания – изживени по време на будност, по време на сън или в променени състояния на съзнанието.

Ключови думи: Ригведа (I.164.20-22, IV.27.1, VIII.48.1-6, X.85.18-19, X.119, X.136), сома, пиене на сома, преживявания на светлина; усещане за полет; световното дърво; загадката за двете птици на дърво; митология-ритуал-преживяване; деперсонализация; Индра и соколът.

Доц. д-р Гергана Русева е преподавател по санскрит в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на ведологията, санскритологията, историческата лингвистика, когнитивната лингвистика, религиознанието и психология на религиите. e-mail: g.ruseva@uni-sofia.bg

 

Гергана Русева – „Пихме сома, станахме безсмъртни“ (pdf) 

 


We have drunk soma, we have become immortal, we have gone to

the light, we have found the gods,” or how to penetrate in Vedic texts?

Gergana Russeva

 

Abstract: How to comprehend the various ancient Hindu texts? Among them, there are prescriptive, ritualistic, descriptive, poetic, metaphorical, and totally unfathomable. And to these features of the texts we must add also the attitude and the experience of the researcher. Because even if we assume that the ancient Indians had similar to our experience, they conceptualized it in different than our ways of conceptualization, and often we cannot recognize in the texts our very own experience.

Based on the hymns from the Ṛgveda (I.164.20-22, IV.27.1, VIII.48.1-6, X.85.18-19, X.119, X.136), I will illustrate different levels of penetration in some of the texts and the difficulties to penetrate into others. We will also discuss the possibility some of the texts to be depictions of direct human experience – during wakefulness, during sleep, or during altered states of consciousness.

Keywords: Ṛgveda (I.164.20-22, IV.27.1, VIII.48.1-6, X.85.18-19, X.119, X.136); soma; soma-drinking; experiences of light and flying; the world tree; parable of the two birds on a tree; mythology-ritual-experience; depersonalization, Indra and the falcon.

Assoc. Prof. Dr. Gergana Ruseva is a lecturer in Sanskrit at the Sofia University “St. Kliment Ohridski “. Her scientific interests are in the field of Vedic studies, Sanskrit studies, Historical Linguistics, Cognitive Linguistics, Religion and Psychology of Religions. e-mail: g.ruseva@uni-sofia.bg

 

Нагоре ↑

« »