Евгеника и биополитика: основни понятия и методологически перспективи

Резюме: Текстът проследява някои водещи теоретични дебати и историографски тенденции в изследванията на евгеничните дискурси. Наред с това са очертани концептуални ядра на евгениката в световен мащаб – теми, понятия, реторически фигури и практически ефекти. Те са разпознати като елементи в общо биополитическо поле, включени в сложни отношения на „привличане“ и „отблъскване“ със „съседни“ дискурси: (социална) хигиена, предпазна медицина, физическа, криминална и расова антропология, демографски контрол, публично здравеопазване и пр. В тази интерпретативна рамка е направен опит за маркиране на ключови характеристики на българските евгенични проекти до Втората световна война. Аргументирана е тезата за разнопластовост,  хетерогенност и  културна (вкл. национална) специфичност на евгеничните идеи и практики като  противоречиви феномени на модерността.

Ключови думи: евгеника, биополитика, историографски дебати, методология, образи на дегенерация, български евгенични проекти

Гергана Мирчева е доктор по културология на СУ „Св. Климент Охридски“. Води курс по медицинска антропология в магистърската програма по интегративна биоетика  към СУ „Св. Климент Охридски“ и в бакалавърската програма по социална антропология на ПУ „Паисий Хилендарски“. Изследователските ѝ интереси са в областта на социалните изследвания на медицината и евгениката, биополитиката и биоетиката, модерната културна история на България и градските изследвания.

 

 Гергана Мирчева – Евгеника и биополитика (pdf)

 


Eugenics and Biopolitics: Main Concepts and Methodological Perspectives

Gergana Mircheva

 

Abstract: The article examines some major theoretical discussions and historiographic tendencies of the studies on eugenics discourses. Parallel to that, it traces central conceptual lines of eugenics from a world-wide perspective, including main topics, notions, rhetorical figures and practical effects.  They are identified as elements of a common biopolitical field which are involved in complicated relations of “attraction” and “repulsion” with “neighbor” discourses, such as (social) hygiene, preventive medicine, physical, criminal and racial anthropology, demographic control, public health, etc. An attempt is made to localize Bulgarian eugenics projects before the Second World War within this interpretative framework. It is concluded that eugenic ideas and practices, as contradictory phenomena of Modernity, are multi-layered, heterogeneous and culturally (including nationally) specific. 

Keywords: eugenics, biopolitics, historiographical debates, methodology, visions of degeneration, Bulgarian eugenics projects

Gergana Mircheva has a PhD in Cultural Studies from the Sofia University St. Kliment Ohridski. Lecturer in Medical Anthropology at Sofia University St. Kliment Ohridski (MA Program in Integrative Bioethics), and Plovdiv University Paisiy Hilendarski (Social Anthropology Program). Her research interests are in the field of social sciences of medicine and eugenics, biopolitics and bioethics, modern Bulgarian cultural history, and urban studies.

Нагоре ↑

« »