Излишното и мъртвото като предмет на (историята на) философията

Резюме: Статията се занимава с въпроса за излишността на историята на философията, поставян и днес в определени кръгове. Чрез една кратка история на историята на философията съвременната продуктивна история на философията се описва като диалог с философи, физически мъртви, но живи в полето на културата. Тя се обсъжда като необходима база за създаването на привилегирована и в същото време критична гледна точка в сегашната некласическа ситуация на рационалността. В стандартите на модерната философска специализация историята на философията се определя като философия на философията.

Ключови думи: философия, история на философията, аналитична философия, хуманитаристика, антропология 

Проф. дфн Георги Каприев е преподавател по философия в СУ „Св. Климент Охридски“   

 

Георги Каприев – Излишното и мъртвото като предмет на (историята на) философията (pdf)

 


The Superfluous and Dead as Object of the (History of) Philosophy 

Georgi Kapriev  

 

Abstract: The article deals with the question of the superfluity of the history of philosophy, which is still posed today in certain circles. By virtue of a brief history of the history of philosophy, the current productive history of philosophy is portrayed as a dialogue with philosophers physically dead, but living in the field of culture. It is discussed as a necessary basis for the creation of a privileged and at the same time critical standpoint in the present nonclassical situation of the rationality. According to the standards of modern philosophical specialization, the philosophy of history is defined as the philosophy of philosophy.

Keywords: Philosophy, History of Philosophy, Analytical Philosophy, Humanities, Anthropology

Prof. Georgi Kapriev, DSc is a philosophy teacher at St. Kliment Ochridski University in Sofia.

 

Нагоре ↑

« »