Възможност за Джан. Трансформации на (не)човешкото при Платонов и Уелбек

Резюме: Статията предлага анализ на два литературни текста, които по своя жанр се разполагат между утопията и антиутопията – повестта „Джан“ на Андрей Платонов, писана в началото ХХ век, и романът „Възможност за остров“ на Мишел Уелбек, писан в началото на ХХI век. Текстът разглежда възможността за щастие в условия на робство, или „естествено поданичество“ (от страна на низките, примитивните народи в „Джан“), и в условията на една свръхмодерност на съществата, преодолели принудите на човешкото (в лицето на клонингите във „Възможност за остров“). Какво става със съвършената утопична машина и копнежа по „очевидното“ щастие днес, в контекста на осъществената нечовешкост, доведена до невъзможност да обитава нечовешкия си свят и самоволно напуснала неговите граници? Как отсъствието на желание и въображение, на траен копнеж по бъдещи хоризонти, като съществен екзистенциал на човешкото, подкопава дори самото нечовешко?

Ключови думи: Андрей Платонов, Мишел Уелбек, „Джан“, „Възможност за остров“, утопия, антиутопия, вечен живот, душа.

Галина Георгиева е доктор по руска литература и главен асистент по теория на литературата към Института за литература, БАН. Автор е на книгата „Авангард и соцреализъм. Проблемът за лириката в Русия през периода 1917-1934 г.“. Има редица статии и проекти в областта на соцреализма, авангарда, теорията на киното и др.

 

Галина Георгиева – Възможност за Джан (pdf)

 


A Possibility for ‘Dzhan’.

Transformations of the (In)human in Platonov and Houellebecq

Galina Georgieva

 

Abstract: The text analyses two fiction novels whose genre is situated between utopia and anti-utopia – Andrey Platonov’s “Dzhan”, written in the beginning of the XX century, and Michel Houellebecq’s “The Possibility of an Island”, written in the beginning of the XXI century. The article explores the possibility of happiness in the conditions of a slavery (the slavery of the mean and primitive residents in “Dzhan”) and in the conditions of a hypermodernity of the beings which have overcome the restrictions and limitations of the human (the human clonings in “The Possibility of an Island”). What happens with the perfect utopic machine and the longing for happiness today, in the context of a fulfilled inhumanity? And how the lack of desire, imagination, and thirst for future horizons (as a main existential of the human) undermines the inhuman itself?   

Keywords: Andrei Platonov, Michel Houellebecq, “Dzhan”, “The Possibility of an Island”, utopia, anti-utopia, eternal life, soul.

Galina Georgieva has a PhD-degree in Russian literature. She is a Chief Assistant in Theory of literature at the Institute for Literature, BAS. Author of the book “Avant-garde and socialist realism. The problem of lyrical poetry in Russia, 1917-1934”, and of numerous articles and projects on the topics of socialist realism, avant-garde, theory of cinema etc.

Нагоре ↑

« »