Бъдещето като разрив

Фредерик Джеймисън е американски литературен критик и философ. Богатото му творчество, насочено към съвременните културни тенденции и марксистката политическа теория, е достъпно за българския читател чрез публикуваната на български език „Единствена модерност. Есе върху онтологията на настоящето“ (A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present). Неговите интерпретации на теми като постмодернизма и политическото въображение дават насоки за мислене на спецификите и противоречията на настоящето, както и на възможностите за надскачане, разрив с актуалните икономически и политически тенденции.

Предложеният тук текст е глава от „Археологии на бъдещето“ и развива темата за разрива като актуално необходим фокус на утопичното в контекста на глобализиран късен капитализъм, колонизиращ бъдещето, лишавайки настоящето от възможността да открие в него потенциален заряд за радикална промяна. Представеното разбиране за утопия разказва значението на утопичното не отвъд, а тъкмо в контекста на критиките към утопията и кризата на утопичното.

Настоящият превод е направен по: Frederick Jameson. Archeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London: Verso, 2005, 211-33.

Превод от английски език: Мария Мартинова

 

Фредерик Джеймисън – Бъдещето като разрив (pdf)

 

The Future as Disruption 

Fredric Jameson

 

Fredric Jameson is an American literary critic and philosopher. His rich work, focused on the contemporary cultural tendencies and the Marxist political theory, is accessible to the Bulgarian reader through the book “A Singular Modernity. Essay on the Ontology of the Present”, published in Bulgarian. His interpretation of topics such as postmodernism and political imagination provides guidelines how to think about the specifics and contradictions of our present, as well as the possibilities of overcoming and disrupting from the current economic and political trends.

The text proposed here is a chapter on “Archeologies of the Future” and develops the topic of discontinuity as the currently necessary focus of the utopian in the context of globalized late capitalism, colonizing the future while depriving the present of the opportunity to find in it a potential charge for a radical change. The understanding of utopia presented demonstrates the importance of the utopian not beyond, but in the context of criticisms of utopia and the crisis of the utopian.

 The translation of the text is based on: Frederick Jameson. Archeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London: Verso, 2005, 211-33.

Translation from English: Maria Martinova

Нагоре ↑

« »