Homo Labyrinthus. Хуманизъм, антихуманизъм, постхуманизъм

Фредерик Нера е френски философ, бивш директор на програма в „Международния колеж по философия“ в Париж, преподавател по сравнително литературознание в университета Уисконсин-Медисън (САЩ) и редактор в няколко научни списания. Академичните му интереси са свързани с политическата екология, а в полето на съвременната философия се опитва да установи един „нов екзистенциализъм“. Автор е на множество монографии и статии, сред които изследвания върху Мартин Хайдегер, Антонен Арто, Жан-Люк Нанси.

Монографията Homo Labyrinthus излиза през 2015 г. В нея Нера разглежда различните теоретични варианти на пост- и трансхуманистичните теории, тълкувайки ги като аватари на традиционния хуманизъм. Авторът, на свой ред, предприема една радикална критика на този хуманизъм (който е припознат като капиталистически) под името „антихуманизъм“ – проект, насочен към мислене на сигуларното в множествените прояви на човешко, природно, техническо.

Публикуваният тук откъс представлява концептуалното въведение към монографията. Преводът е направен с любезното съгласие на автора и издателството по изданието: Frédéric Neyrat, Homo Labyrinthus. Humanisme, antihumanisme, posthumanisme, Paris: Dehors, 2015.

Превод от френски език: Димитър Божков

 

Фредерик Нера – Homo Labyrinthus. Хуманизъм, антихуманизъм, постхуманизъм (pdf)

 


Homo Labyrinthus. Humanisme, antihumanisme, posthumanisme

(еxcerpt)

Frédéric Neyrat

 

Frédéric Neyrat is a French philosopher, a former program director at Collège international de philosophie in Paris, a lecturer in comparative literature in the University of Wisconsin–Madison (USA) and an editor in several academic journals. His academic interests are related to political ecology, yet Neyrat also tries to establish a “new existentialism” in the field of contemporary philosophy. He is an author of many monographs and articles, including his research on Martin Heidegger, Antonin Artaud, and Jean-Luc Nancy.

The monograph Homo Labyrinthus is published in 2015. In this book Neyrat examines different theoretical versions of post- and transhumanist theories which he interprets as avatars of traditional humanism. At the same time, however, the author proposes a radical critique of this traditional humanism (which is perceived as capitalist) and calls this critique “antihumanism” – a project concerning the thinking of the singular in the plural manifestations of human, natural and technical. 

The excerpt published in this issue of PIRON magazine is the conceptual introduction to the monograph. The translation is made with the kind permission of the author and the publisher and it is based on Frédéric Neyrat, Homo Labyrinthus. Humanisme, antihumanisme, posthumanisme, Paris: Dehors, 2015.

Translation from French: Dimitar Bojkov

 

Нагоре ↑

»