Излишната сричка. (Не)Предсказуемостта на стиха като (не)свобода

Резюме: Статията поставя въпроса за връзката между ритъма на стиха и представата за предсказуемост на живота, като взема за отправна точка стихотворението на Вл. Набоков Как бледная заря, мой стих негромок, и метафората „излишна сричка” в този текст. Излишността на елемент – житейски или ритмичен – може да бъде дефинирана само спрямо идея за норма и закономерност, които могат да бъдат нарушени. Съпоставят се идеологическите позиции на Вл. Набоков и Вл. Маяковски: техните диаметрално противоположни интерпретации на актуалната ситуация през 20-те г. на миналия век се отразяват в противоположни естетически възгледи относно стихосложението.

Ключови думи: стихосложение, ямб, силаботоника, метрика, предсказуемост

Доротея Табакова е асистент в катедра „Класическа филология“ в СУ. Преподава старогръцки език, проблеми на превода и антична метрика. Преводач на шест драми на Еврипид. Автор на две стихосбирки и диск с авторски песни.

 

 Доротея Табакова – Излишната сричка (pdf)

 


The Redundant Syllable

(Un)Predictability of the verse as (un)freedom

Dorothea Tabakova

 

Abstract: The article poses the question of the connection between the rhythm of the verse and the idea of predictability of life, taking Vladimir Nabokov’s poem, “Like a pale dawn, my verse is soft” and the metaphor of “the redundant syllable” in this text as a starting point. The redundance of an element – of life or of rhythm – can be defined only in relation to an idea of norm and regularity, which can be disrupted. Juxtaposition is made between the ideological positions of Vladimir Nabokov and Vladimir Mayakovsky: their diametrically opposed interpretations of the current situation in the 1920s are reflected in opposing aesthetic views about prosody.

Keywords: prosody, iambus, syllabotonic verse, metrics, predictability

Dorothea Tabakova is an associate professor at the Department of Classical Philology in Sofia University. She teaches Ancient Greek, Translation Studies and Ancient Metrics. She has translated six plays by Euripides. She has two books of poetry and a CD as a singer-songwriter published.

 

Нагоре ↑

« »