Манифест на киборга. Наука, технология и социалистически феминизъм през късния двадесети век

Дона Харауей е професор в Калифорнийския университет Санта Круз. Научните й интереси са насочени главно към връзката между науката, технологиите и феминизма. Автор е на многобройни научни трудове и изследвания, сред които най-важни са „Манифест на киборга: наука, технология и социалистически феминизъм през късния двадесети век“ и „Ситуирани знания: проблемът за науката във феминизма и привилегията на частичната перспектива“.

„Манифест на киборга“ (A Cyborg Manifesto)  е публикуван за пръв път през 1985 г. и е основополагащ текст в областта на изследванията на биотехнологиите и социалния пол. Той въвежда метафората на киборга като хибриден организъм, изграден едновременно от машина и човек, за да покаже, че противоречията във феминистката теория могат да бъдат използвани за създаване на нови и неочаквани връзки, вместо да бъдат разрешавани.

Въпреки че излиза още през 80-те години на ХХ век, до този момент манифестът не е превеждан на български език. Поради значителния обем на текста настоящият превод обхваща едва първите две части и цели да запознае читателя с насоките и идейните послания на манифеста в най-общ план.

Публикуваният тук преводът е направен по изданието: The Cybercultures Reader, ed. David Bell and Barbara M. Kennedy, London and New York: Routledge, 2000, 291-324.

Превод от английски език: Петя Абрашева

 

Дона Харауей – Манифест на киборга (откъс) (pdf)

 


A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century  

(excerpt)

Donna Haraway

 

Donna Haraway is a professor at the University of California, Santa Cruz. Her research interests concern the relations between science, technology and feminism. She is an author of a large number of works, the most important of which are A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century and Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.

A Cyborg Manifesto is first published in 1985 and it is a fundamental text in the field of biotechnologies and gender studies. It introduces the metaphor of cyborg as a hybrid organism – a human and a machine. By doing so, Haraway shows that instead of being “resolved”, the contradictions in the feminist theory could lead to new and unexpected connections. Although the manifesto is published in the 1980s, it hasn’t been translated in Bulgarian until now. Because of the length of the Manifesto, the excerpt presented here includes only its first two parts which introduce to the reader the main issues and ideas of the text.  

The translation of the text is based on The Cybercultures Reader, ed. David Bell and Barbara M. Kennedy, London and New York: Routledge, 2000, 291-324.

Translation from English: Petya Abrasheva

Нагоре ↑

« »