Изгубеният „контекст“! Демонстрации на индексичността и рутината в обикновения език

Резюме: Първата част на статията демонстрира, че понятието „контекст“, макар и да е твърде често употребявано във всекидневието и науката, е квазипонятие. Не разполагаме с ясно дефинирано значение на „контекст“ – напротив, в „контекста“ са насложени серия от неясноти, които статията се опитва да покаже. „Контекстуалната зависимост“ също е редуктивна фигура, която при това е слаб и несъвършен инструмент за практически рационализации.

Втората част на статията се опитва да проясни понятието за контекст, като преобърне отношението между „контекст“ и „индексичност“. Противопоставяме се на традиционната теза, че индексалии са тези изрази, чиито референти и значения варират от контекст към контекст. Обратно, какъв е контекстът зависи пряко от феномена на индексичността. Изхождаме от едно разширено етнометодологическо разбиране за индексичност, според което всички думи и изрази са индексични: те указват както своите референти, така и своите значения, изцяло събитийно, в актуалната речева ситуация, тук-и-сега. Индексичността води речта, като актуално задейства един или друг навик за регулярно поведение, „закача се“ за едно или друго обичайно значение на думите, но и на нещата, за които говорим. Индексичността указва навик и чрез това контекст.

Ключови думи: контекст, навик, индексичност, референт, значение.

Димитър Вацов е доцент по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“, както и председател на УС на „Фондация за хуманитарни и социални науки – София“. Автор е на следните книги: „Това е истина!“ (София: НБУ, 2016); „Опити върху властта и истината“ (София: НБУ, 2009), „Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността“ (София: НБУ, 2006); „Онтология на утвърждаването: Ницше като задача“ (София: Изток-Запад, 2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и постаналитичната философия на езика.

Адрес за връзка: Нов български университет, Департамент „Философия и социология“, бул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1, офис 110, София 1618; еmail: dvatsov@gmail.com

 

Димитър Вацов – Изгубеният „контекст“! (pdf)

 


The Lost “Context”! Indexicality and Routine: Ordinary Language Demonstrations

Dimitar Vatsov

 

Abstract: In its first part the paper shows that regardless of its regular uses in philosophy and humanities the word “context” is far remote from being a strict concept: it is a quasiconcept. Some of the ambiguities of its ordinary uses are demonstrated. The idea of “context dependency” is criticized to be a reductive but also insufficient and unclear form of practical rationalization.

The second part of the paper attempts at clarifying the “context” turning the relationship between “context” and “indexicality”. The classical thesis (of Kaplan’s type) has been challenged: шhat indexicals are those linguistic expressions whose references can shift from context to context. On the opposite, the contexts are indexicaly dependent. Starting from one ethnomethodologically enlarged understanding for indexicality the paper insists that all linguistic expressions are indexical: the signs point to immediate references as well as to different conventional meanings entirely here-and-now, in a unique speech situation. In the course of the actual event the indexicality leads the speech activating one or another habit for its regular use and indexing one or another conventional meaning of the words. The indexicality points to some habitual routine, i.e. to context.

Keywords: context, indexicality, habit, referent, meaning.

Dimitar Vatsov, PhD in Philosophy (Sofia University), is Associate Professor of Philosophy at New Bulgarian University, Sofia. He is Editor-in-Chief of Critique & Humanism. He is the author of the following books (in Bulgarian): This is True! (Sofia: NBU, 2016); Essays on Power and Truth (Sofia: NBU, 2009); Freedom and Recognition: The Interactive Sources of Identity (Sofia: NBU, 2006); Ontology of Affirmation: Nietzsche as a Task (Sofia: East-West Publishers, 2003). He has also published numerous papers in English, Italian, Russian, French, Polish and Spanish. His research interests are in the fields of political philosophy, especially critical theory, and post-analytic philosophy of language.

Address: New Bulgarian University, Department of Philosophy and Sociology, 21 Montevideo Blvd, 1618 Sofia, Bulgaria; еmail: dvatsov@gmail.com

 

Нагоре ↑

« »