Очовечаване на природата след смъртта на човека. Прочит по Ницше

Резюме: Текстът работи с късните бележки на Ницше („Воля за власт), за да покаже, че неговата добре известна критика на „субекта на действието“ има двоен систематичен ефект:

От една страна, тя води до дехуманизиране на човека: Ницше унищожава възможността за есенциалистка антропология като „лишава“ човешката действеност от какъв да е примордиален образ и форма. Тази линия на аргументация след емблематични автори като Фуко, Бътлър и други днес често е клиширано обозначавана като „смъртта на човека“. Известният „парадокс на субекта“ тук е подложен на кратка критическа ревизия: да бъде лишена човешката действеност от примордиален образ и форма не означава, че тази действеност е лишена от „сила“, „мощ“ и „власт“ (метафорично казано, тя не е лишена от „живот“). Дехуманизацията на човека следователно е проведена не на нивото на действеността на действията, а само на нивото на формата на действията.

От друга страна обаче, Ницшевата критика на субекта в по-общ план поражда противоположен ефект на нивото на действеността: то „хуманизира“ природата. Ницше прави радикалното допускане, че всяка енергия (сила), дори на атомно и суб-атомно ниво, интерпретира – „Волята за власт интерпретира“. Субектното „центриране“ на текущата интерпретация е неин иманентен и неизбежен (перспетивен) ефект. Дори „атомът“ не е преддаден „носител“ на действието, а е ефект на моментно центриране, чрез което силите в актуалното взаимодействие артикулират „страни“ или „полюси“ на своите напрежения. Очертана е първоначална скица на една динамична пост-ницшеанска онтология – „монадология без монади“ – при която „перспективизмът е комплескната форма на специфичността“.

Ключови думи: Ницше, сила/власт, перспективизъм, Смърт на човека, очовечаване на природата

Д-р Димитър Вацов е доцент по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“, както и председател на УС на „Фондация за хуманитарни и социални науки – София“. Автор е на следните книги: „Това е истина!“ (София: НБУ, 2009, под печат); „Опити върху властта и истината“ (София: НБУ, 2009), „Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността“ (София: НБУ, 2006); „Онтология на утвърждаването: Ницше като задача“ (София: Изток-Запад, 2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и постаналитичната философия на езика.

Адрес за връзка: Нов български университет, Департамент „Философия и социология“, Бул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1, офис 110, София 1618; Email: dvatsov@gmail.com

 

 Димитър Вацов – Очовечаване на природата след смъртта на човека (pdf)

 


The Humanizing of Nature after “the Death of Man” 

Readings after Nietzsche

Dimitar Vatsov

 

Abstract: This text deals with Nietzsche’s late notes (The Will to Power) trying to show that the famous Nietzsche’s critique of the subject has a double systematic effect:

On the one hand, this critique leads to dehumanization of the Human: Nietzsche erases the very possibility for an essentialist anthropology laying human agency bare of any primordial image or form. This path of argumentation after the workings of Foucault, Butler and others today is often tagged by the cliche “The Death of the Man”. Here the famous “paradox of the subject” is shortly and critically revisited: laying human agency bare of any primordial image or form does not mean laying this agency bare of any force and power (metaphorically speaking it is not bare of “life”). Hence dehumanization works not on the level of the agency but only on the secondary level of the forms of Human agency.

On the other hand however, Nietzsche’s critique of the subject, on the level of agency, has quite opposite effects: generally speaking Nietzsche humanizes the Nature. He makes the radical assumption that every energy (force), even on atomic or sub-atomic level, has the power to interpret: “The will to power interprets”. A general feature of every on-going interpretation inescapably lays down its own “center”, its “subject point”. Even the atom is not a pre-given “bearer” of agency but it is a momentary effect of self-centering. The on-going interaction of forces articulates its immanent tensions centering their “sides” and “poles” as subject points. After Nietzsche an initial sketch of a dynamic ontology – of a “monadology without monads” – is outlined: “Perspectivism is only a complex form of specificity”.

Key words: Nietzsche, force/power, perspectivism, Death of Man, humanization of nature

Dimitar Vatsov, PhD in Philosophy (Sofia University), is Associate Professor of Philosophy at New Bulgarian University, Sofia. He is Editor-in-Chief of Critique & Humanism. He is the author of the following books (in Bulgarian): This is True! (Sofia: NBU, 2016, forthcoming); Essays on Power and Truth (Sofia: NBU, 2009); Freedom and Recognition: The Interactive Sources of Identity (Sofia: NBU, 2006); Ontology of Affirmation: Nietzsche as a Task (Sofia: East-West Publishers, 2003). He has also published numerous papers in English, Italian, Russian, French, Polish and Spanish. His research interests are in the fields of political philosophy, especially critical theory, and post-analytic philosophy of language.

Address: New Bulgarian University, Department of Philosophy and Sociology, 21 Montevideo Blvd, 1618 Sofia, Bulgaria. Email: dvatsov@gmail.com

 

Нагоре ↑

« »