Дерида и апорията на историзма: от текста върху Фуко до „За граматологията“

Резюме: Статията предлага реконструкция на ролята, която въпросът за историзма играе у ранния Дерида. Първо се проследява критиката на историзма, която Дерида наследява от Хусерл, както и апорията, която тази критика съдържа. Второ, показано e, че мотивация на критиката на Дерида към Фуко от „Cogito и история на лудостта“ не е нищо друго освен нова критика на историзма. Трето, разгледани са проблемите с апорията на историзма, които Дерида среща в „За граматологията“.

Ключови думи: Жак Дерида, историзъм, феноменология, Фуко

Дайске Камей е доцент по философия в Университета Рицумейкан. Той е писал множество текстове върху Дерида и е преводач на някои от семинарите на Дерида на японски. Публикувал е „Дерида: мисълта на историята“ (Токио: Хосей Дайгаку Шуппанкьоку, 2019, на японски).

Derrida and the Aporia of Historicism:

from the Foucault-essay to Of Grammatology

Dasuke Kamei

Abstract: The paper offers a reconstruction of the early Derrida’s engagement with the question of historicism. First, the paper traces the critique of historicism which Derrida inherited from Husserl as well as the aporia it contains. Second, it is demonstrated that a motivation for Derrida’s critique against Foucault in “Cogito and the History of Madness” is nothing else but that of historicism again. Third, the paper discusses Derrida’s struggles against the aporia of historicism in his Of Grammatology.

Keywords: Jacques Derrida, historicism, phenomenology, Husserl, Foucault

Daisuke Kamei is an associate professor at the Ritsumeikan University. He has written extensively on Jacques Derrida and has translated some of his seminars into Japanese. He has published Derrida: the Thought of History (Tokyo: Hosei Daigaku Shuppankyoku, 2019, in Japanese).

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Нагоре ↑

« »