Музикалният екстаз на Грегор Замза и „съвършената немузикалност“ на Кафка

Резюме: Статията е фокусирана върху енигматичното изречение „War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff?“ и съдържащия го „музикален епизод“ от „Преображението“ на Кафка, като го интерпретира в три взаимосвързани контекста – определени идиосинкразии на писателя, синхронен срез на периода, когато новелата е създадена, и развойните тенденции на литературния модернизъм  откъм 1911  до 1924 г.

Ключови думи: Кафка, „Преображението“, музика

Клео Протохристова e професор по Антична и западноевропейска литература и Сравнителното литературознание в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на осем книги, сред които „Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта“ (1991, 1993), „Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи“ (2003, 2008), „Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории“ (2004), „Записки от преддверието.  Теория и практики на заглавието (2014)“, „Теми с вариации. Литературнотематични етюди“ (2016), както и на многобройни студии и статии. 

 

 Клео Протохристова – Музикалният екстаз на Грегор Замза и „съвършената немузикалност“ на Кафка (pdf)

 


The Musical Ecstasy of Gregor Samsa and Kafka’s “Perfect Unmusicality”

Cleo Protokhristova

 

Abstract: The paper is focused on the enigmatic sentence “War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff?” and the “musical episode” from Kafka’s novella The Metamorphosis. The interpretation is in conformity with three interrelated contextual frames – certain artistic idiosyncrasies of the author, a synchronic cut of the period when the novella was written, and some particular tendencies in the development of European modernism from 1911 to 1924.

Key words: Kafka, The Metamorphosis, music

Cleo Protokhristova is Professor of Ancient and West European Literature and Comparative Literature at Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria. She has published eight single-authored books, six coedited volumes, and over hundred articles and reviews. Her publications include Themes and Variations. Studies in Literary Thematics (2016), Notes from the Antechamber. Theory and Practices of Titling (2014), The Mirror: Literary, Metadiscursive and Cultural Comparative Trajectories (2004), West European Literature: Comparative Observations, Theses, Ideas (2000, 2003, 2008), Notes from the Antechamber. Theory and Practices of Titling (2014), Themes and Variations. Studies in Literary Thematics (2016).

 

Нагоре ↑

« »