Йерархия на връзките в повествованието

Христо Михайлов Тодоров е български литературен теоретик и историк, роден на 12 април 1938 г. в София и починал на 45 години на 8 август 1983 г. в София. Завършва френска филология в Софийския университет през 1961 г. От 1963 г. е асистент, а от 1978 г. – доцент по нова френска литература в СУ. През 70-те години преподава и във Великотърновския университет. През 1973 г. защитава докторска дисертация на тема „Връзката между съдържание и форма в литературните произведения на Дени Дидро“. Хабилитационният му труд е озаглавен Valeur esthétique et normalité linguistique du texte narratif (1978).  

Специализира френска литература в Нанси (1961-1962) и Парижкия университет-Сорбона (1967-1968) и участва в научни форуми във Франция и България, както и в първия международен конгрес на Международната асоциация по семиотика (AIS, основана в Париж през 1969) в Урбино през същата година и публикува в нейния орган Semiotica (1971). (Между основателите на Международната асоциация по семиотика са Роман Якобсон, Емил Бенвенист, Алжирдас Жюлиен Гремас, Ролан Барт, Андре Мартине, Юрий Лотман и Умберто Еко, неин пръв президент е Емил Бенвенист, вицепрезиденти са Роман Якобсон, Юрий Лотман и Александър Люцканов, който, заедно с Мирослав Янакиев и Юлия Кръстева, е член и на изпълнителния комитет).

Автор е на книгите Histoire de la littérature française XVIIIe – XXe s. Première partie: Le roman (1979), Deuxième partie: La poésie (1982); Albert Camus, L’étranger (1984); Études dhistoire de la littérature française, XVIIIe-XXe s. (1987); La théorie opérative et la littérature française (2003). Публикува множество статии във френски и български периодични издания, между които Informations sur les Sciences Sociales (1968), Semiotica (1971), Годишник на СУ, Литературна мисъл, Philologia. През 1970 г. публикува в съавторство с лингвиста Красимир Манчев програмния текст Éléments d’idéogénie.

Настоящият текст е публикуван в списание Semiotica (vol. 3), No. 2, 1971 г.

Превод от френски език: Дарин Тенев

 

Христо Тодоров – Йерархия на връзките в повествованието (pdf)

 


Hierarchy of the Links in Narrative

La hiérarchie des liens dans le récit

Christo Todorov

 

Christo Todorov (1938 – 1983) was a Bulgarian literary theorist and historian. He was Professor of Modern French literature at Sofia University. In 1973 he acquired a Doctoral Degree with his thesis “Le problème de la forme dans les oeuvres romanesques de Diderot”. His academic work is entitled “Valeur esthétique et normalité linguistique du texte narratif” (1978). He specialized in French literature in Nancy (1961-1962) and the Sorbonne (1967-1968) and participated in a number of international forums in France and Bulgaria, as well as in the first international congress of the International Association of Semiotic Studies (AIS, founded in Paris in 1969) in Urbino of the same year. Some of his major works include Histoire de la littérature française XVIIIe – XXe s. Première partie: Le roman (1979), Deuxième partie: La poésie (1982); Albert Camus, L’étranger (1984); Études dhistoire de la littérature française, XVIIIe-XXe s. (1987); La théorie opérative et la littérature française (2003). He has published many articles in French and Bulgarian perodicals such as Informations sur les Sciences Sociales (1968), Semiotica (1971), Sofia University Yearbook, Литературна мисъл, Philologia. In 1970 he published in co-authorship with Krassimir Mantchev the programmatic text Éléments d’idéogénie.  

The present text is published in the journal Semiotica (vol. 3), No. 2, 1971.

Translation from French: Darin Tenev

Нагоре ↑

« »