Salvator (Ars) Mundi? Christie’s разказ, Instagram разказ, разказ за силата на наратива в света на изкуството

Резюме: Наративът в изобразителното изкуство – разказът за твореца, творбата и връзката помежду им, е неизменна част от търговията с произведения. Статията разглежда скорошния пример с продажбата на едно произведение и на една история – тази на творбата Salvator Mundi. Медийният и маркетингов шедьовър на организирания от „Кристис“ търг и наративът за „Изгубеният Леонардо“ ни разкриват механизмите на пазара на изкуство, които обхващат безброй действащи лица, сред които обаче рядко можем да открием самия артист. Проблемът за „отсъстващия художник“ е и в основата на един от най-наболелите проблеми за хората на изкуството – структурираната бедност в творческите среди. Скорошната поява на друг дългоочакван „Спасител“ – мобилното приложение Instagram,  благодарение на което творците придобиха контрол върху наратива около творчеството си, предложи възможност за бягство от галерийната система и нейната „жестока икономика“. Дебатът около това бягство от каноните на една система, в това на друга, който разгледах в предишния брой на сп. Пирон, е все така актуален и настоящата статия предлага една различна перспектива – разгледана през случая на „първия Instagram шедьовър“ – виртуалния пърформанс на Амалиа Улман.

Ключови думи: Инстаграм, изкуство, съвременно изкуство, онлайн социални мрежи (ОСМ), Леонардо да Винчи, „Кристис”, Амалиа Улман, наратив

Христиан Вачков е докторант в Софийския университет с научен ръководител проф. д.ф.н Владимир Градев. Изследователските му интереси са в сферата на социологията на изкуството, историята и теорията на изкуството, онлайн социалните мрежи и дигиталните комуникации. Завършва магистратура по социология и социална антропология в Централноевропейския университет с дипломна работа върху социалната мрежа Facebook. В момента пише дисертация на тема „Самопредставянето онлайн в сферата на изобразителното изкуство“, в която основният акцент пада върху ролята на Instagram като все по-значим фактор в пазара на изобразително изкуство и в света на изкуството като цяло.

 

Христиан Вачков – Salvator (Ars) Mundi? (pdf)

 


Salvator (Ars) Mundi?

Christie’s narrative, Instagram narrative, a narrative about the power of the narrative in the world of art

Christian Vachkov

 

Abstract: The narrative in the visual arts – the narrative about the artist, the artwork and the connection between the two – is ever-present in the art trade. The article presents the case of a recent sale of a major artwork – ‘Salvator Mundi’ and its story. The marketing masterpiece of the Christie’s auction and the narrative about the ‘The Lost Leonardo’ provide us with an insight for the operational mechanisms of the art market. These mechanisms encompass the actions of countless actors, yet in most cases exclude the artist herself. The problem of the ‘missing artist’ is of great importance since it lies at the heart of the structured poverty in the art world. The resent arrival of another ‘Savior’ – the mobile application Instagram – has opened for artists a way out of the gallery system and the ‘cruel economy’ associated with it. It has given them an opportunity to take control over their own narratives. In my last article for the Piron online journal I followed the debate on the implications of the artists’ daring escape from a system and its rules into another (the application itself). The issue is as relevant as ever, and the current article offers a new, different perspective borrowed from the case of the ‘First Instagram Masterpiece’ – Amalia Ulman’s virtual performance.

Keywords: Instagram, art, contemporary art, online social media (OSM), Leonardo Da Vinci, Christie’s, Amalia Ulman, narrative

Christian Vachkov is a PhD student at the Sofia University under the guidance of prof. Vladimir Gradev. His research interests are within the scope of history, theory and sociology of art, as well as online social networks and digital communications. He holds a Master of Sociology and Social anthropology from the Central European University where he graduated with a thesis on Facebook. Vachkov is currently working on his dissertation entitled ‘Online Self-presentation in the Domain of Art’ where the emphasis falls on the role of Instagram as an increasingly important factor in the art market and the art world in general.

Нагоре ↑

« »