От Писоара до Селфито. Проблемът за контекста в света на изобразителното изкуство

Резюме: Преди сто години Марсел Дюшан скандализира света на изкуството с произведението си „Фонтан“. Обърнатият писоар на французина задава множество въпроси, основният сред които е този за контекста – в какъв именно контекст изкуството става разбираемо като такова. През изминалия век този въпрос става все по-централен за света на изкуството и придобива нова актуалност днес – в свят, в който социалните мрежи и в частност, платформата Instagram, се превръщат в контекстуално пространство за представяне на произведения, конкуриращо традиционните пространства – музея и галерията. Статията разглежда случая с изложбата на Ричард Принс „Нови портрети“ и отзвука от нея като ключ за разбирането на естетиката и етиката, имплицитните и експлицитните правила на потенциалния метаконтекст, в който попада съвременното изкуство – този на Instagram.

Ключови думи: съвременно изкуство, онлайн социални медии (ОСМ), Instagram , Ричард Принс, Марцел Дюшан, ДАДА, селфи, изложба

Христиан Вачков е докторант в Софийския университет с научен раководител проф. д.ф.н Владимир Градев. Изследователските му интереси са в сферата на социологията на изкуството, историята и теорията на изкуството, онлайн социалните мрежи и дигиталните комуникации. Завършва магистратура по социология и социална антропология в Централноевропейския университет с дипломна работа върху социалната мрежа Facebook. В момента пише дисертация на тема „Самопредставянето онлайн в сферата на изобразителното изкуство“, в която основният акцент пада върху ролята на Instagram като все по-значим фактор в пазара на изобразително изкуство и в света на изкуството като цяло.

 

Христиан Вачков – От Писоара до Селфито (pdf)

 


From the Urinal to the Selfie

The problem of the context in the World of Art  

Christian Vachkov

 

Abstract: One hundred years ago Marcel Duchamp shocked the art world with his piece Fountain. The turned upside-down urinal posed many questions, one of them being the question about the context – in what context art is understood as such? During the past century this question became seminal for the art world and is of great importance today – in the age of social media. Today, social networking sites, and Instagram in particular, are becoming a contextual space for exhibiting art which rivals the traditional spaces such as the gallery and the museum. The article discusses Richard Prince’s exhibition New Portraits and the storm of commentary it has sparked. It is used as an example to shed some light on the ethics and aesthetics, on the implicit and explicit rules operational in the meta-context in which contemporary art is being situated – the context of Instagram.

Keywords: contemporary art, online social media (OSM), Instagram, Richard Prince, Marcel Duchamp, DADA, selfie, exhibition

Christian Vachkov is a PhD student at the Sofia University under the scientific guidance of prof. Vladimir Gradev. His research interests are in the field of history, theory and sociology of art as well as in the field of online social networks and digital communications. He holds a Master degree in sociology and social anthropology from the Central European University where he graduated with a thesis on Facebook. Vachkov currently writes a dissertation titled “Online Self-presentation in the Domain of Art” where the emphasis is put on the role of Instagram as an increasingly important factor in the art market and the art world in general.

 

Нагоре ↑

« »