БРОЙ 23. МОДАЛНОСТИ НА ПОВЕСТВОВАНИЕТО

Edition Image

Диверсификацията на наратологичните изследвания от 90-те години на XX век насетне не само свидетелства за продължаваща значимост на наратологията, но и подчертава необходимостта от справяне с проблема за методологическата ѝ идентичност – проблем, появил се още в нейната първоначална фаза на развитие и получил особен отзвук в полето на видеоигрите под шапката на стратегически проведения и донякъде изкуствен спор между лудолози и наратолози от началото на XXI век. Какво собствено е наратологията: теория, метод или дисциплина? Този въпрос остава без категоричен отговор до днес, малко повече от половин век след изразяването на стремежа за установяването ѝ като наука за разказа. Настоящият брой на списание „Пирон“, озаглавен „Модалности на повествованието“, не цели да намери решение на този проблем, а да покаже съвременния отзвук на споменатата диверсификация чрез текстове, които, от една страна, се занимават с основните методологически парадигми на т. нар. нова наратология, а от друга, показват възможни изходи от тях, по този начин разширявайки инструментариума на подходите на цялата тематична област – ход, който се оказва особено характерен за последната в хода на историческото ѝ развитие. Броят продължава проблематиката, въведена от брой 15 „Нова наратология“ с водещ Филип Стоилов, в опита си да експлицира връзката между ново и традиционно в рамките на наратологията, изхождайки от разнообразието на контексти, в които знанието за повествованието се актуализира.

Първата част на „Модалности на повествованието“ събира преводни текстове на три от най-видните изследователки в полето на новата наратология – Мари-Лор Райън, Джанет Мъри и Бренда Лоръл. Изходните позиции на тези текстове могат да се разглеждат като задаващи рамката и критическата траектория на повечето от авторските изследвания, поместени по-нататък в броя. Текстът на Джанет Мъри „От прибавяща към експресивна форма“ в превод на Еньо Стоянов представлява смисловото ядро на превърналата се в класическа книга „Хамлет на холопалубата“. В него Мъри определя четирите основни свойства на дигиталните среди, критикувайки понятието за мултимедийност: процедурност, партиципаторност, пространственост и енциклопедичност. Първите две свойства съставят онова, което обикновено се има предвид под интерактивност, а останалите правят възможна увлекателността. С интерактивността се занимава и текстът на Бренда Лоръл „Основи на драмата II: дирижиране на действието“ в превод на Катерина Кокинова. Лоръл се връща към „Поетика“на Аристотел, за да обясни как цялостните действия във взаимодействието между човек и компютър са всъщност базирани на драматическите принципи за изграждане на изобразителни действия (сюжети). В „От възможните светове до фабулните светове. За световостта на наративната репрезентация“, в превод на Лидия Кондова, Мари-Лор Райън също изхожда от Аристотел при изследването на отношенията между понятието за свят от логико-философската теория за възможните светове и предложеното от нея понятие за фабулен свят, позволяващо изследването на трансмедиални повествования и мислещо наративността като трансцендираща, съответно независима от медията.

„Наративност и прекъсване“ на Тодор П. Тодоров, отварящ втората част на броя, разбира наративността, от една страна, именно в смисъла на Мари-Лор Райън – като способност за предизвикване на наративен отговор. Тодоров обаче заема противоположна позиция по отношение на връзката между наратива и медията, като твърди, че медиите следва да се мислят преди всичко като практики или набор от употреби, отключващи определени режими на наративност, а не просто като устройствено фиксирани носители. Александър Попов връща фокуса към понятийното ядро „свят“, изследвайки „Научната фантастика като наративен модел“. Авторът предлага модификация на тривалентния модел на Самюъл Дилейни, при който взаимодействието реален свят–текст–фантастичен свят е определено като динамично, а самите движения като означаващи. Това дава възможност на научната фантастика да влезе в пряко отношение с най-мощните форми на мисълта, а на самия модел – да бъде прилаган и върху нефантастичната литература. Силвия Борисова разработва една въплътена наратология на човешкото тяло, която подхваща темата за увлекателността и въвлечеността през призмата на феноменологията и негативната естетика, позовавайки се на редица съвременни художествени практики. „Разказва тялото: към една телесна и сетивна екология“ показва, че колкото повече една такава наратология се доближава до движението като свой локус, толкова повече, парадоксално, сетивният и телесният ни опит изглеждат все по-далечни.

Последната трета част на броя е посветена на видеоигрите – една от най-актуалните и мощно развиващите се изследователски подобласти в наратологията. Статията на Еньо Стоянов „Фигуративност и наративност при видеоигрите“ се занимава с механизмите по влагане на смисъл във видеоигрите, акцентирайки върху един алтернативен спрямо наратологията модел – този на „процедурната реторика“ на Иън Богост. Текстът изследва в детайл възраженията срещу него и в последна сметка предлага нов способ за свързване на наративния и реторическия строеж на игрите чрез приспособяване на деконструкцията. Фокусът на Николай Генов във „Фините дисонанси на образа: трансмогрификацията като аспект на лудонаративния дисонанс“ пък пада върху едно конкретно проявление на несъвпадението между игрова механика и повествование – трансмогрификацията, или промяната на бойното снаряжение на героя, в един често пренебрегван жанр – този на масовите мрежови игри. Трансмогрификацията създава разминаване между нивата на възприятието и преживяването в споделените светове на игрите в мрежа, които се оказват само повърхностно кохерентни. Броят завършва с разговор между мен и Миглена Николчина за творческите постижения на играта „Диско Елизиум“ на естонското студио „ЗА/УМ“. В „Не се помирявай с ериниите“: ЗА/УМ и авангардната естетика във видеоигрите“ се обсъжда саморефлексията на иначе младото изкуство на видеоигрите, получаваща конкретен еталон в „Диско Елизиум“, която сдвоява полюсните реалии на арахичното и наивното с авангарда, високото изкуство с поп културата, и еднолично поема космическата отговорност да „допринесе за съдбата на вселената“.

За финал бих искала да благодаря на екипа на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“, в частност на Александър Кьосев и Моника Вакарелова, за поканата и съвместната работа, която направи този брой възможен. 

Северина Станкева


СЪДЪРЖАНИЕ:

Северина Станкева – Уводни думи 

Джанет Мъри – „От прибавяща към експресивна форма“

Бренда Лоръл – „Основи на драмата II: Дирижиране на действието“

Мари-Лор Райън – „От възможните светове до фабулните светове. За световостта на наративната репрезентация“

Тодор П. Тодоров – „Наративност и прекъсване“

Александър Попов – „Научната фантастика като наратологичен модел“

Силвия Борисова – „Разказва тялото: към една телесна и сетивна екология“

Еньо Стоянов – „Фигуративност и наративност при видеоигрите“

Николай Генов – „Фините дисонанси на образа: трансмогрификацията като аспект на лудонаративния дисонанс“

Разговор между Миглена Николчина и Северина Станкева – „Не се помирявай с ериниите“: ЗА/УМ и авангардната естетика във видеоигрите“


ЕКИП НА БРОЯ: 

Водещ броя: Северина Станкева

Преводачи: Лидия Кондова, Еньо Стоянов, Катерина Кокинова

Главен редактор: Александър Кьосев

Отговорен редактор: Моника Вакарелова

Художник: Борис Праматаров

Коректор: Василка Шишкова

От възможните светове до фабулните светове. За световостта на наративната репрезентация

Преведеният тук откъс е направен по: Ryan, Marie-Laure, “From Possible Worlds to Storyworlds. On the Worldness of Narrative Representation”. In: Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology. Edited by Alice Bell and Marie-Laure Ryan. University of Nebraska Press: 2019, pp. 62–87. Превод от английски език: Лидия Кондова.

Продължение...

Наративност и прекъсване

Резюме: Непрекъснатостта на наратива дълго време е определяла културата на Запада. Разбирането на света и на себе си се осъществява през производството и възприемането на разкази. Настоящият текст разглежда кризата на тази непрекъснатост като изходна точка на медийната критика. След XIX век мозаичността и прекъсването се превръщат в структурен принцип на наратива и наративността. Изследва […]

Продължение...

Научната фантастика като наратологичен модел

Резюме: Статията представя теоретичен модел на научната фантастика, който я анализира като динамично взаимодействие между различни наративни „гласове“, или означаващи движения между „реалния“ свят, текста и фантастичния свят. Тривалентната структура на дискурса позволява на научната фантастика да преозначи света и да се въвлече в активно взаимодействие с трите най-мощни форми на мисълта, дефинирани от Жил […]

Продължение...

Фигуративност и наративност при видеоигрите

Резюме: Статията проследява критично различни теоретични опити да се отчетат условията за вменяване на смисъл на видеоигрите. Тя щрихира усилията в тази насока на наратологическите изследвания в периода на формиране на дисциплинарното изучаване на тази дигитална форма на култура, а впоследствие подробно се спира и на тяхната методологическа алтернатива – проекта за „процедурна реторика“ на […]

Продължение...

Фините дисонанси на образа: трансмогрификацията като аспект на лудонаративния дисонанс

Резюме: Настоящата статия се фокусира върху масовите ролеви игри в мрежа, за да разгледа трансмогрификацията като частен случай на лудонаративния дисонанс. Тя опитва да предложи един „вътрешен прочит“ на популярната игра „Рунскейп“, през която да щрихира развитието в логиката на образа, чието разрояване е свързано с онтологичната непълнота на мрежовите светове. Ключови думи: масови ролеви […]

Продължение...

„Не се помирявай с ериниите“: ЗА/УМ и авангардната естетика във видеоигрите

Резюме: Разговорът откроява различните аспекти на играта „Диско Елизиум“ на естонското студио „ЗА/УМ“, използвани за трансформация и субверсия на редица типични за видеоигрите клишета, включващи амнезията, дървото на решенията, създаването на персонаж, трупането на опит и вдигането на нива. „Диско Елизиум“ сдвоява архаичното и наивното с авангарда, високото изкуство с поп културата, по този начин […]

Продължение...