Изверги. Манифест за нечовешки театър

„Изверги. Манифест за нечовешки театър“ е теоретична акция, основана на паратекстовете на две представления на МЕТЕОР, „Франкенщайн или Новата Пандора“ (2011) и „Фаетон: Изверги“ (2013) и развиваща материалите, публикувани под заглавието „Новата Пандора“ в „Литературен вестник“ (бр. 13, 2012), както и едноименната лекция на Боян Манчев в Берлинския Фолксбюне (януари, 2013), всички гравитиращи около въпроса за желанието и нечовешкото.

Специфичният експериментален модус на този теоретичен или паратеоретичен корпус действа в изработения ad hoc език на представленията. Той е характерен както за авторефлексивния метод на работата на Метеор, така и за опитите на Б. Манчев в полето на „философската фигурология“ или „фантастика“.

МЕТЕОР е група съмишленици с непостоянен състав, която работи със сценични, визуални и текстови художествени и критически форми. Освен Ани Васева (автор, режисьор, теоретик, костюмограф и сценограф), Боян Манчев (автор, драматург, теоретик), Леонид Йовчев (актьор, съавтор) и Георги Шаров (графичен дизайнер, сценограф, фотограф, и музикант), сред активните участници в работния процес на Метеор в различни периоди са актьорите Петър Генков и Галя Костадинова, художничката и сценографка Аглика Терзиева, костюмографката Майтия Цибулка, музикантите Нино Тиберио Гомес, Яна Манчева, и др.

 

Боян Манчев – Манифест за нечовешки театър (pdf) 

 


Miscreants. Manifesto for Inhuman Theatre

Boyan Manchev

 

Miscreants. Manifesto for Inhuman Theatre is based on the essay “The New Pandora”,  Literary Journal, 13, 2012 and the lecture Die neue Pandora, oder begehren und Disorganisation, Volksbühne, Berlin, January 2013, both developing the theoretical corpus of Ani Vaseva and Metheor’s plays Frankenstein, or The New Pandora (2012), and Phaeton: Miscreants (2013).

The experimental modus of this theoretical and parateorethical corpus functions in the ad hoc produced language of the spectacles. It is characteristic of both the self-reflexive method of Metheor’s work and Boyan Manchev’s efforts in the field of “philosophical figurology” or “fantasy”.

METHEOR is group of artistic accomplices with inconstant composition, working with stage, visual and textual artistic and critical forms. Besides Ani Vaseva (author, director, theoretician, costume and stage designer), Boyan Manchev (author, dramaturge, theoretician), Leonid Yovchev (actor and co-author) and Georgi Sharov (graphic designer, stage designer, photographer and musician), among the active participants in the work process of Metheor in different periods are the actors Petar Genkov and Galya Kostadinova, the artist, costume and stage designer Aglika Terzieva, the costume designer Maitia Cibulka Galvez, the musicians Nino Tiberio Gomez (DataTransporter) and Yana Mancheva, etc.

 

 

Нагоре ↑

« »