Рутхер Копланд: почти приятното усещане да си излишен

Резюме: Текстът изследва идеята за „излишното” (overbodig, overbodigheid) в работите на нидерландския поет Рутхер Копланд (1934-2012) въз основа на някои негови стихотворения, есета и интервюта.

Ключови думи:  Копланд, излишното

Боряна Кацарска (1967, София) е доктор по философия. Автор е на монография върху творчеството на В. Кандински, на две книги с поезия, както и на редица преводи на философски и художествени текстове, между които работи на Кант, Боеций, Апулей и на поети от Нидерландия (Копланд) и Белгия (Де Конинк)

 

Боряна Кацарска – Рутхер Копланд: почти приятното усещане да си излишен (pdf)

 


Rutger Kopland: the almost pleasant feeling of being superfluous

Boriana Katzarska

 

Abstract: The text examines the notion of the superfluous/redundant (overbodig,overbodigheid) in the work of the Dutch poet Rutger Kopland (1934-2012) on the basis of some of his poems, essays and interviews.

Keywords:  Kopland; superfluous (“overbodig”)

Boriana Katzarska (1967, Sofia) holds a Ph.D. in philosophy. She is the author of a monograph about W. Kandinsky, of two books of poetry as well as the translator of a number of philosophic and literary texts, among these works by Kant, Boethius, Apuleus and poetry from the Netherlands (Kopland) and Belgium (de Coninck).

Нагоре ↑

« »