Да разбираме Франц Кафка

Алън Тайър е почетен професор (Curators’ Distinguished Professor Emeritus) в Университета на Мисури-Колумбия и постоянен сътрудник в Clare Hall, Кеймбридж. Получава докторска степен по романски езици от Университета в Уисконсин. Автор е на книги за писатели като Селин, Кьоно, Пруст, Кафка, Музил, както и за литературна теория и литература и наука.

Преведеният тук откъс е част от книгата му за Кафка „Да разбираме Франц Кафка“, която ще бъде публикувана в серията „Да разбираме модерната литература“ на Университетското издателство на Южна Каролина (University of South Carolina Press). В нея Тайър интерпретира работата на Кафка, подчертавайки постоянната игра на самореференциалност, произвеждаща комичната кафкианска визия за невъзможното търсене на разбирането за търсенето на разбиране. Книгата се занимава с цялото творчество на Кафка, поставяйки равен акцент както върху разказите и притчите, така и върху трите недовършени романа. Тя съдържа и биографично въведение, което цели да запознае читателя със съдбата на Кафка в Австро-Унгарската империя и неговите реакции спрямо падението ѝ през Първата световна война, както и с безредния му живот като нещастен ерген.

Превод от английски език: Еньо Стоянов

 

Алън Тайър – Да разбираме Франц Кафка (pdf)

 


Understanding Franz Kafka

(excerpt)

Allen Thiher

 

Allen Thiher is currently a Curators’ Distinguished Professor Emeritus retired from the University of Missouri-Columbia and a permanent fellow of Clare Hall at Cambridge University. His PhD is in Romance Languages from the University of Wisconsin. He has written books on writers like Celine, Queneau, Proust, Kafka, and Musil as well as several on literature and science as well as literary theory.

The translated excerpt presented here is a part of his book on Kafka, Understanding Franz Kafka, now printing in a series called Understanding Modern Literature by the University of South Carolina Press. In this book Thiher makes an interpretation of Kafka’s work stressing the constant play of self-referentiality that generates Kafka’s comic vision of the impossible quest for understanding the quest for understanding. The book deals with Kafka’s entire work with equal stress on stories and parables and the three unfinished novels. It also has a biographical introduction to acquaint the reader with Kafka’s life as it unfolded in the Austro-Hungarian Empire and his reactions to the Empire’s demise during World War I, as well as his disjointed family life as the unhappy bachelor.

Нагоре ↑

« »