Възможна ли е теория на контекста? Бележка на редактора

Александър Кьосев е професор по културна история на модерната епоха, директор на Културния център на СУ и главен редактор на електронното списание „Пирон“. Неговите изследователски интереси са в сферата на проучването на четенето, културната история на комунистическия тоталитаризъм и автобиографичните изследвания. Публикувал е няколко книги и е редактирал многобройни колективни научни сборници на английски, немски и български език. Негови статии са преведени на английски, немски, френски, холандски, украински, чешки, полски, румънски и македонски. Email: akiossev@gmail.com

 

Александър Кьосев – Възможна ли е теория на контекста? (pdf)

 


Is a Theory of Context Possible? Editor’s Note

Alexander Kiossev

 

Alexander Kiossev is professor in History of Modern Culture, Director of The Cultural Centre of the University of Sofia and editor in chief of the electronic journal “Piron”. His research interests are in the spheres of reading research, cultural history of communist totalitarianism and autobiographical research. He published several books and edited numerous collective volumes in English, German and Bulgarian; his essays are translated in English, German, French, Dutch, Ukrainian, Czech, Polish, Romanian, Serbian and Macedonian languages. Еmail: akiossev@gmail.com.

Нагоре ↑

« »