Interning UnGregor

Александър Кьосев е професор по културна история на модерната епоха, директор на Културния център на СУ и главен редактор на електронното списание „Пирон“.

Неговите изследователски интереси са в сферата на проучването на четенето, културната история на комунистическия тоталитаризъм и автобиографичните изследвания. Публикувал е няколко книги и е редактирал многобройни колективни научни сборници на английски, немски и български език. Негови статии са преведени на английски, немски, френски, холандски, украински, чешки, полски, румънски и македонски. E-mail: akiossev@gmail.com.

 

Alexander Kiossev – Interning UnGregor (pdf) 

 


Alexander Kiossev is professor in History of Modern Culture, Director of The Cultural Centre of the Sofia University “St. Kliment Ohridski” and editor-in-chief of the electronic journal “Piron”.

His research interests are in the fields of reading research, cultural history of communist totalitarianism and autobiographical research. He published several books and edited numerous collective volumes in English, German and Bulgarian; his essays are translated in English, German, French, Dutch, Ukrainian, Czech, Polish, Romanian, Serbian and Macedonian languages. E-mail: akiossev@gmail.com.

 

 

Нагоре ↑

« »